„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в изпълнение на Решение № 7 по Протокол № 10/29.02.2024 г. на на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД

19 Март 2024

ОБЯВЯВА

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ – 30 КВ.М ПЛОЩ ОТ СЕВЕРЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН КОМИН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО-СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТР „СОФИЯ ИЗТОК”, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА /ИМУЩЕСТВОТО/ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

 

І. Вид на търга и обект, предмет на тръжната процедура:

Търг с тайно наддаване по реда на чл. 38, във вр. чл. 36 от НРУУПОППТДОУК за -

Част от северен технологичен комин 120 м., от кота +74,11 до кота +77,00 за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронно-съобщителни услуги.

1. Местонахождение: гр. София, район Искър, ул. „Димитър Пешев” № 6, на територията на ТР „София Изток”;

2. Състояние: задоволително;

3. Площ: 30,00 кв.м.

 

II. Начална месечна наемна цена:

1. Не по-малко от 1 221 лв. (хиляда двеста двадесет и един лева) без ДДС.

2. Консумативните разходи – електрическата енергия, дължимите такси към Общината (такса битови отпадъци), както и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца.

 

III. Ред за закупуване на тръжна документация:

Цената на тръжната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС и може да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:

„Общинска банка” АД

IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMBBGSF

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, стая 104, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 03.04.2024 г., срещу представен документ за платената цена.

Сумата за закупуване на тръжна документация не се възстановява на участниците.

 За контакти и съдействие при закупуване на документацията: Детелина Ангелова, Главен експерт СДНИ, тел. T: +359 2 903 3024, М:+359 879 123 154

 

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 03.04.2024 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен блок, гише № 1 и гише № 2.

В случай че в първоначалния обявен срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите и осъществяване на огледи се продължава с още 15 календарни дни, считано от 04.04.2024 г. В тази хипотеза, обявата се публикува на електронните страници на Столична община и на „Топлофикация София“ ЕАД и разглеждане на постъпилите оферти ще се извърши в 11:00 ч. на работния ден следващ изтичането му.

 

V. Гаранционна вноска за участие в търга:

Гаранционната вноска за участие в търга е в размер на 122,00 лв. (сто двадесет и два лева).

Гаранционната вноска за участие в търга трябва да бъде представена под формата на парична сума, внесена по банков път, по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:

„Общинска банка” АД

IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMBBGSF

 

VI. Време и начин за оглед на обекта:

Оглед на обекта може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 03.04.2024 г. след заявка на посочения телефон.

 

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 05.04.2024 г. в 11:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б от комисия в състав от пет души, от които четирима служители на „Топлофикация София” ЕАД, от които поне един юрист с придобита юридическа правоспособност и длъжностно лице от Дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община.

В случай че в първоначалния обявен срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите и осъществяване на огледи се продължава с още 15 календарни дни, считано от 04.04.2024 г. В тази хипотеза, обявата се публикува на електронните страници на Столична община и на „Топлофикация София“ ЕАД и разглеждане на постъпилите оферти ще се извърши в 11:00 ч. на работния ден следващ изтичането му.

 

Лице за контакт и тел. за заявяване на огледи: инж. Пламен Атанасов – Ръководител отдел „ПТ“ – телефон за контакт – 0883369520.