Абонатни станции

Какво е абонатна станция?

Абонатната станция е “сърцето” на системата, която осигурява топла вода и парно във всички имоти в сградата. През последните години абонатните станции в сградите в София бяха подменени с нови, модерни, интелигентни съоръжения. В тях има монтирана система за автоматично регулиране, чрез която при повишение на външната температура автоматично се намалява или изключва напълно отоплението. То се възстановява, когато външните температури се понижат. По този начин се избягва излишен разход на енергия, което е добре и за индивидуалните сметки.

внимание-икона

При извършване полагане на външна топлоизолация на сградата от страната на външния датчик е необходимо извършването на топлоизолацията да става предпазливо, да няма прекъсвания на връзката, както и върху датчикa да бъде положена топлоизолация.


От 2000 година във всяка една абонатна станция се осъществява търговско измерване на консумираната топлинна енергия в сградата чрез т.нар. общ топломер. Показанията от общия топломер се засичат към 00:00 часа на 1-во число всеки месец и се предават по електронен път в „Топлофикация София” ЕАД. Така се елиминира възможността за вероятна грешка при получаването и предаването на данните.

Всеки клиент на дружеството може да направи справка за консумираната в сградата топлинна енергия от специалния информационен картон, който се намира в абонатната станция и се попълва ежемесечно при отчета.

Кой има право да управлява съоръженията в абонатната станция

„Топлофикация София” ЕАД поддържа и настройва съоръженията в абонатната станция, която е нейна собственост. Районните техници са единствените, които могат да поддържат и настройват съоръженията от абонатната станция в сградата и входа. Контактите на районния техник можете да намерите на стикер, залепен на вратата на вашата абонатна станция.

Определяне на лице в сградата за реакция при авария в абонатната станция

В сградата и входа следва да има избрано от собствениците лице, което е обучено от районния техник как да действа в случай на авария във вътрешната отоплителна и/или топловодна инсталации. То е отговорно и за допълването и обезвъздушаването на инсталацията преди старта на отоплителния сезон. Избраното лице има ангажимент да съхранява ключа от помещението, в което се намира абонатната станция. Лицето се определя на общо събрание на сградната етажна собственост. Името и контактите му можете да подадете на  0700 111 11

Ако абонатната станция е стара

В София има ограничен брой административни сгради, в които абонатните станции не са били подменени през последните години. Те имат възможност да се свържат с „Топлофикация София“ ЕАД и да се възползват от безплатна консултация и специални предложения за подмяна на съоръженията. Подмяната на абонатната станция ще помогне за интелигентно управление на разхода на топлинна енергия и средства.

Изкупуване на абонатни станции

Ако абонатната ви станция все още не е собственост на “Топлофикация София” ЕАД, то можете да предприемете стъпки за изкупуването и́ от страна на компанията.
За повече информация, моля посетете нашите центрове за клиенти.