Промяна на титуляр

Стопански клиенти

Защо е важно информацията да е актуална

Актуализирането на тази информация е важно, за да може титулярят на партидата 

чек-икона  да използва всички полагащи му се права

чек-икона  да има яснота за дължими суми по текущи или натрупани сметки

Ако партидата не е на негово име, той не би могъл да подава жалби, рекламации, заявления и други във връзка с ползването на топлинната енергия в имота. По този начин се гарантира качествен и навременен контакт с компанията.


При отдаване под наем

При отдаване под наем, промяна на титуляр се извършва със заявление, приложени копия на договор за наем, Нотариален акт на имота и писмено съгласие в нотариално заверена форма от собственика. Наемателят може да получава и заплаща фактури. Той получава договорна сметка, а заплатените суми може да отчете като собствен разход. Наемателят носи официално отговорност за заплащането на сметките в периода на договора и има право да сключва споразумения за разсрочено плащане.


При продажба/промяна на собственост

Може да подадете заявление за промяна на партида в Центровете за обслужване на клиенти на “Топлофикация София” ЕАД . Задължително е да докажете собственост, като представите оригинал или нотариално заверено копие от документ за собственост или вещно право на ползване. Необходим е и нотариално заверен споразумителен протокол между двете страни с междинно засичане на уредите от страна на топлинния счетоводител. Заявлението следва да се подаде в 30-дневен срок от промяната на собствеността. В случаите, в които клиентът не е спазил 30-дневния срок от Общите условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София, е необходимо попълване на декларация за извършени или неизвършени от клиента плащания на суми за периода от датата на придобиване и/или ползване на имота. Това се налага с цел коректно изготвяне на бъдещи изравнителни сметки.


При смърт на титуляр

Наследниците или лицето, придобило жилището по силата на договор за гледане и издръжка или по дарение, в 30-дневен срок следва да подадат заявление за промяна на титуляря на партидата. Следва да бъдат представени документи, удостоверяващи собствеността.

Защо е важно информацията да е актуална

Актуализирането на тази информация е важно, за да може титулярят на партидата 

чек-икона  да използва всички полагащи му се права

чек-икона  да има яснота за дължими суми по текущи или натрупани сметки

Ако партидата не е на негово име, той не би могъл да подава жалби, рекламации, заявления и други във връзка с ползването на топлинната енергия в имота. По този начин се гарантира качествен и навременен контакт с компанията.


При отдаване под наем

При отдаване под наем, промяна на титуляр се извършва със заявление, приложени копия на договор за наем, Нотариален акт на имота и писмено съгласие от собственика. Наемателят може да получава и заплаща фактури. Той получава договорна сметка, а заплатените суми може да отчете като собствен разход. Наемателят носи официално отговорност за заплащането на сметките в периода на договора и има право да сключва споразумения за разсрочено плащане.


При продажба/промяна на собственост

Може да подадете заявление за промяна на партида в Центровете за обслужване на клиенти на “Топлофикация София” ЕАД . Задължително е да докажете собственост, като представите оригинал или нотариално заверено копие от документ за собственост или вещно право на ползване. Необходим е и нотариално заверен споразумителен протокол между двете страни с междинно засичане на уредите от страна на топлинния счетоводител. Заявлението следва да се подаде в 30-дневен срок от промяната на собствеността. В случаите, в които клиентът не е спазил 30-дневния срок от Общите условия за продажба на топлинна енергия от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София, е необходимо попълване на декларация за извършени или неизвършени от клиента плащания на суми за периода от датата на придобиване и/или ползване на имота. Това се налага с цел коректно изготвяне на бъдещи изравнителни сметки.


Създаване на Асоциация 

„Асоциация на клиенти” е доброволно обединение на всички клиенти на топлинна енергия в сграда - етажна собственост.

Условията на които трябва да отговаря асоциация на клиенти на топлинна енергия са регламентирани от Общите условия за продажба на топлинна енергия от „Топлофикация София” ЕАД на асоциация на клиенти в сграда – етажна собственост в град София, налични в нормативните документи на сайта.

За сключване на договор за продажба на топлинна енергия Клиентът - асоциацията подава заявление по образец, в което се идентифицира с наименование, седалище и адрес, адрес на СЕС, адрес и телефон за кореспонденция, удостоверение за актуално състояние и прилага съответните документи съгласно българското гражданско законодателство.


При смърт на титуляр

Наследниците или лицето, придобило жилището по силата на договор за гледане и издръжка или по дарение, в 30-дневен срок следва да подадат заявление за промяна на титуляря на партидата. Следва да бъдат представени документи, удостоверяващи собствеността.