Ние полагаме грижи за защита на личните Ви данни


Кои сме ние? 
Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „Топлофикация София” ЕАД.

 „Топлофикация София” ЕАД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Ястребец №23 Б и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Как да се свържете с нас?
Адрес: гр. София, ул. Ястребец №23 Б; mail: personaldata@toplo.bg 

„Топлофикация София” ЕАД уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво. 

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика. 

Какво представлява Политиката за сигурност и декларацията за поверителност

Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Топлофикация София” ЕАД (наричано оттук нататък „Топлофикация“) включително: 

- Какви лични данни събираме за Вас?
- Каква е целта на тяхното събиране?
- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
- С кого споделяме Вашите лични данни?
- Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?
- Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни? 

С тази Политика за сигурност „Топлофикация София” ЕАД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво. 

Какво са лични данни?
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др. 

Какви лични данни събира ТОПЛОФИКАЦИЯ за Вас? 

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, ТОПЛОФИКАЦИЯ събира следната информация за Вас:
 - Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, абонатен номер и др. при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница. 
- Последни четири цифри от ЕГН или ЕИК, Номер на инсталация, Номер на договорна сметка - при регистрация в Моят портал;
- Tехнически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате сайта;
- IP адрес, информация за устройството, от което посещавате сайта;
- Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание ТОПЛОФИКАЦИЯ обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни. 

ТОПЛОФИКАЦИЯ събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание. 

ТОПЛОФИКАЦИЯ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини. 

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис. 

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси. 

ТОПЛОФИКАЦИЯ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните. 

ТОПЛОФИКАЦИЯ може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. 

За какви цели събираме Вашите лични данни? 

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:
- За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от ТОПЛОФИКАЦИЯ;
- За да Ви осигурим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
- За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
- За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги. 

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес. Също така и за изпълнение на законови задължения и защита на легитимен интерес, освен ако пред него интерес преимуществено имат интересите на физическото лице. 

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, ТОПЛОФИКАЦИЯ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

 - чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на ТОПЛОФИКАЦИЯ. Формулярите се предоставят и попълват в Офисите ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;
- чрез посещение на уеб портала за използване на услугите уеб-страницата ни;
- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда; 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим? 

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от прекратяване на договора/отпадане на основанието, въз основа на което данните са били събрани първоначално и в случай, че са изпълнени договорните задължения, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни? 

ТОПЛОФИКАЦИЯ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас. 

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно ТОПЛОФИКАЦИЯ да разкрие личните Ви данни на следните лица:
- Дружества, предоставящи куриерски услуги;
- Фирмите за дялово разпределение;
- Дружествата инкасиращи суми;
- Компанията поддържаща телефонния център 

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
- По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
- По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз. 

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство. 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни? 

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
- Правото на достъп до личните данни, които ТОПЛОФИКАЦИЯ обработва за Вас и да получите копие от тях;
- Право да искате от ТОПЛОФИКАЦИЯ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни.
- Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
- Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от ....., в случай че са налице условията за това.
- Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг;
- Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица;
- Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг;
- Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
- Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това; 

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни. 

Какво значи всяко от горните права? 

Право на достъп до личните данни. 

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

 Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им. 

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране 

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия; 

Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване. 

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент. 

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни 

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда. 

Промени в Политиките за сигурност – (уведомлението за поверителност) 

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим чрез сайта на дружеството. 

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на ТОПЛОФИКАЦИЯ

Тези политики за поверителност са приети и в сила от Топлофикация София ЕАД от 23.05.2018 г.


Политика на използване на "бисквитки"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

"Бисквитките" представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб сайта ни. В случай че имате достъп до този уеб сайт в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването ѝ. 

ДЕАКТИВИРАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. 

НЕОБХОДИМИ „БИСКВИТКИ“ 

Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб страницата ни. Тази категория включва:
• "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
• "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни (напр. съдържание на онлайн формуляр);
• "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
• "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание. 

АНАЛИТИЧНИ "БИСКВИТКИ" 

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите и въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия. 

АНАЛИЗ НА УЕБ ПРОСТРАНСТВОТО 

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашия уеб сайт, за да го направим по-достъпен, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания. За тази цел използваме инструмент за уеб анализ GOOGLE ANALYTICS. Потребителските профили, създадени от тези инструменти с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. 

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

"БИСКВИТКИ" ОТ ТРЕТИ СТРАНИ 

Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от трети страни (например от Facebook, YouTube или др.). При посещаването на тези други сайтове или при отварянето на страници, в които има вградено съдържание от трети страни, има вероятност на Вашето крайно устройство да бъдат поставени "бисквитки" на трети страни. 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ" няма контрол върху генерирането и управлението на "бисквитки от трети страни". За повече информация относно целта за използване на "бисквитки на трети страни" и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с политиките за за поверителност и използване на "бисквитки", приети от съответните трети страни. 

Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране позволяват поставянето на "бисквитки" на крайното устройство. Ако предпочитате, може да промените настройките на Вашия браузър по такъв начин, че съществуващите "бисквитки" да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на "бисквитки" (в това число на "бисквитки на трети страни"). Моля да имате предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате "бисквитките", това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт. 

Повече информация за "бисквитките", в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

С посещаването на нашия уеб сайт и портал, Вие се съгласявате с използването на “бисквитки” в съответствие с условията на настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни.

Сайтът е защитен с Google reCaptcha. Може да се запознаете с техните Поверителност и Условия.