Актуализация 06.06.2024г.

 

Ние полагаме грижи за защита на личните Ви данни

 

Кои сме ние?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „Топлофикация София” ЕАД.

„Топлофикация София” ЕАД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. Ястребец №23 Б и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данни) и Закона за защита на личните данни.

 

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София 1680 , ул. Ястребец №23 Б;

Координатите за връзка с ДЛЗД на „Топлофикация София“ ЕАД: dpo@toplo.bg.

Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от „Топлофикация София“ ЕАД в качеството на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679, при спазване условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

 

Какво представлява Политиката за поверителност

Тази политика за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Топлофикация София” ЕАД , включително:

- Какви лични данни събираме за Вас?

- Каква е целта на тяхното събиране?

- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

- С кого споделяме Вашите лични данни?

- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

- Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

- Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?

С тази Политика за поверителност „Топлофикация София” ЕАД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица/субектът на данни, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Топлофикация София” ЕАД обработва данните Ви законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Когато обработката на данни не е основана на закон или договорни отношения е необходимо субектът на данните предварително да е дал съгласието си за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. Обработването е законосъобразно, когато е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

 

Какви лични данни събира „Топлофикация София” ЕАД за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, „Топлофикация София” ЕАД събира следната информация за Вас:

- Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, абонатен номер и др. при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница;

- Последни четири цифри от ЕГН или ЕИК, Номер на инсталация, Номер на договорна сметка - при регистрация в Моят портал;

- Tехнически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате сайта;

- IP адрес, информация за устройството, от което посещавате сайта;

- Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви и др.

 

На какво основание „Топлофикация София” ЕАД обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

„Топлофикация София” ЕАД събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

„Топлофикация София” ЕАД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от „Топлофикация София” ЕАД в изпълнение на нормативно задължение, във връзка със сключването на договор и/или изпълнения на задълженията по сключен договор съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката , Закон за управление на етажната собсвеност , Закона за обществените поръчки , Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за данъка добавена стойност и др. и условията посочени в договора със съответния клиент чрез: хартиен носител – писмени документи (вкл. пълномощни, договори, запорни съобщения, банкова информация и др.), по електронна поща - предоставени във връзка с изпълнението на договора и/или чрез попълване на регистрационна форма.

„Топлофикация София” ЕАД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

„Топлофикация София” ЕАД може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

- За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от „Топлофикация София” ЕАД;

- За да Ви осигурим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

- За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

- За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес. Също така и за изпълнение на законови задължения и защита на легитимен интерес, освен ако пред него интерес преимуществено имат интересите на физическото лице.

 

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, „Топлофикация София” ЕАД обработва предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

- чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на „Топлофикация София” ЕАД. Формулярите се предоставят и попълват в офисите ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;

- чрез посещение на уеб портала за използване на услугите уеб-страницата ни;

- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда.

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието , на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 (пет) години от прекратяване на договора/отпадане на основанието, въз основа на което данните са били събрани първоначално и в случай, че са изпълнени договорните задължения, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 (петдесет) години след прекратяване на правоотношенията със съответния служител.

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

„Топлофикация София” ЕАД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно „Топлофикация София” ЕАД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

- Дружества, предоставящи куриерски услуги;

- Фирмите за дялово разпределение;

- Дружествата инкасиращи суми;

- Компанията поддържаща телефонния център.

 

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

- По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

- По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на Европейския съюз и Европейската икономическа зона. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на Европейския съюз и Европейската икономическа зона, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

Съгласно чл. 15 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

- Правото на достъп до личните данни, които „Топлофикация София” ЕАД обработва за Вас и да получите копие от тях;

- Право да искате от „Топлофикация София” ЕАД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни;

- Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

- Право да искате ограничаване на обработването на лични данни, в определените от Регламента и закона случаи;

- Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, при условие, че не съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви , или съдебен процес;

- Право на преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

- Правото да отправите жалба за защита на правата Ви пред компетентния орган за защитата на личните данни, а именно - Комисия за защита на личните данни на Република България, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите потвърждение дали се обработват лични Ви данни, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, по-специално получателите в трети държави или международни организации, както правото да се изисква от „Топлофикация София” ЕАД коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на личните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на коригиране , изтриване (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването

Право по всяко време да поискате от „Топлофикация София” ЕАД да коригира , изтрие или да ограни обработването на лични Ви данни ,обработването на които не отговаря на изискванията на Регламента или на ЗЗЛД.

Право на възражение

В качеството си на субект на лични данни имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични Ви данни . „Топлофикация София” ЕАД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните Ви данни за тези цели се прекратява.

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Правата по чл. 15-22 на Регламент може да упражните лично или чрез изрично упълномощено от Вас лице чрез подаване на писмено заявление. Заявлението следва да съдържа:

1.име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Законът за защита на лични данни не изисква нотариална заверка на пълномощното за упражняване на правата по Регламент (ЕС) 2016/679.

Образец на заявление се подава на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на „Топлофикация София” ЕАД на адрес гр. София 1680, ул. Ястребец №23 Б(може да го изтеглите тук pdf формат) или по електронен път (задължително се изисква заявлението да е подписано с квалифициран електронен подпис). Образец на заявление за искане за упражняване на права е само препоръчителен. Правата могат да бъдат упражнени от субекта на данни и чрез писмено заявление в свободен текст, което съдържа достатъчна и точна информация , спазвайки изискванията посочени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на лични данни.

Право да се сезира Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в срок от 6 ( шест ) месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от 2 (две) години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение с влязло в сила решение на съда.

Контакти с Комисията – гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , електронна поща: kzld@cpdp.bg , интернет страница: www.cpdp.bg .

 

В „Топлофикация София” ЕАД се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Видеозаписите, които се събират от камери за видеонаблюдение, съдържащи видеообраз за движението на служителите и посетителите около подходите на сградите на „Топлофикация София” ЕАД, в общите помещения и в зоните за сигурност . Данни се съхраняват за срок от 2 ( два ) месеца , съгласно Закона за частната охранителна дейност. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Събраните данни се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон, например на публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. „Топлофикация София” ЕАД осигурява подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

 

Обработването на лични данни на посетители на „Топлофикация София” ЕАД се извършва от служители, осигуряващи пропускателния режим. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на „Топлофикация София” ЕАД и контрол на достъпа. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Събраните данни се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон, например на публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. „Топлофикация София” ЕАД осигурява подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

 

„Топлофикация София” ЕАД записва телефонните разговори (входящи и изходящи) с кол центрове и линии (телефонни номера), предназначени за обслужване на клиенти .Записването на телефонните разговори и съхраняването и обработването на аудио записите (заедно с разкриваните в рамките на разговорите лични данни), се извършва за целите на защита на правата и законните интереси на дружеството . „Топлофикация София” ЕАД съхранява записите, след което биват унищожавани на базата на Процедурата за унищожаване описана във Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от „Топлофикация София“ ЕАД. В случай, че не желаете запис на телефонните разговори, моля да ни уведомите.

 

Промени в Политиките за сигурност – (уведомлението за поверителност)

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим чрез сайта на дружеството.

Настоящата Политика за поверителност може да бъде актуализирана и допълвана без предизвестие, в случай на актуализиране на законодателна уредба или промяна в политиката ни за обработка на лични данни. Новата актуализация ще е в сила от датата на последната промяна, посочена в горната лява част на Политиката за поверителност. Използването на уебсайта след публикуване на актуализацията означава, че се съгласявате с извършените промени.

 

            Политика на използване на "бисквитки"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

"Бисквитките" представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб сайта ни. В случай че имате достъп до този уеб сайт в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването ѝ.

 

ДЕАКТИВИРАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време.

 

НЕОБХОДИМИ „БИСКВИТКИ“ 

Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб страницата ни. Тази категория включва:
• "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

• "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни (напр. съдържание на онлайн формуляр);

• "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

• "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

 

АНАЛИТИЧНИ "БИСКВИТКИ" 

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите и въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия. 

 

АНАЛИЗ НА УЕБ ПРОСТРАНСТВОТО 

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашия уеб сайт, за да го направим по-достъпен, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания. За тази цел използваме инструмент за уеб анализ GOOGLE ANALYTICS. Потребителските профили, създадени от тези инструменти с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. 

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

"БИСКВИТКИ" ОТ ТРЕТИ СТРАНИ 

Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от трети страни (например от Facebook, YouTube или др.). При посещаването на тези други сайтове или при отварянето на страници, в които има вградено съдържание от трети страни, има вероятност на Вашето крайно устройство да бъдат поставени "бисквитки" на трети страни. 

"ТОПЛОФИКАЦИЯ" няма контрол върху генерирането и управлението на "бисквитки от трети страни". За повече информация относно целта за използване на "бисквитки на трети страни" и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с политиките за за поверителност и използване на "бисквитки", приети от съответните трети страни. 

Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране позволяват поставянето на "бисквитки" на крайното устройство. Ако предпочитате, може да промените настройките на Вашия браузър по такъв начин, че съществуващите "бисквитки" да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на "бисквитки" (в това число на "бисквитки на трети страни"). Моля да имате предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате "бисквитките", това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт. 

Повече информация за "бисквитките", в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

С посещаването на нашия уеб сайт и портал, Вие се съгласявате с използването на “бисквитки” в съответствие с условията на настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни.

Сайтът е защитен с Google reCaptcha. Може да се запознаете с техните Поверителност и Условия.