Изплащане на стари задълженияСтопански клиенти

На всеки етап от съдебното производство можете да потърсите възможност за сключване на споразумение, като се обърнете към Правна Дирекция на “Топлофикация София” ЕАД в работни дни от 8:30 до 17:00 часа на адрес: София, ж.к Борово, ул. Природа 2. Споразумение може да се сключи от титуляря на партидата или от нотариално упълномощено от него лице. Изисква се документ за самоличност.

Това е точният момент да потърсите контакт със специалистите на “Топлофикация София” ЕАД, които ще ви предложат индивидуален погасителен план без начисляване на лихва за срока на разсроченото изпълнение и без лихва при предсрочно погасяване. 

Разсроченото плащане и индивидуалното договаряне ще ви спестят допълнителни усложнения и разходи, които са неизбежни при съдебно дело. Освен това ще получите вариант за безлихвено изплащане, което е оптимална алтернатива на кредит.

Установената практика е първоначалната вноска да е минимум 30%, като остатъкът се разпределя на 6 равни месечни вноски. Има възможността да се направи мобилно споразумение за улеснение на клиентите и първоначалната вноска да се плати по банков път. Лихви не се дължат от момента на сключване на споразумението при спазване на сроковете за внасяне на договорените суми. В условията за сключване на споразумение е необходимо, клиента собственик/титуляр на вещно право/ползвател, съгласно договор за наем да предостави съответния документ или ако е от упълномощен от него представител, задължително се удостоверява с пълномощно.


икона-внимание ВНИМАНИЕ! По време на разсроченото плащане следва да се плащат в срок и текущите задължения.

На всеки етап от съдебното производство можете да потърсите възможност за сключване на споразумение, като се обърнете към Правна Дирекция на “Топлофикация София” ЕАД в работни дни от 8:30 до 17:00 часа на адрес: София, ж.к Борово, ул. Природа 2. Споразумение може да се сключи от титуляря на партидата или от нотариално упълномощено от него лице. Изисква се документ за самоличност.

Това е точният момент да потърсите контакт със специалистите на “Топлофикация София” ЕАД, които ще ви предложат индивидуален погасителен план без начисляване на лихва за срока на разсроченото изпълнение и без лихва при предсрочно погасяване.

Разсроченото плащане и индивидуалното договаряне ще ви спестят допълнителни усложнения и разходи, които са неизбежни при съдебно дело. Освен това ще получите вариант за безлихвено изплащане, което е оптимална алтернатива на кредит.

Установената практика е първоначалната вноска да е минимум 30%, като остатъкът се разпределя на 6 равни месечни вноски. Има възможността да се направи мобилно споразумение за улеснение на клиентите и първоначалната вноска да се плати по банков път. Лихви не се дължат от момента на сключване на споразумението при спазване на сроковете за внасяне на договорените суми. В условията за сключване на споразумение е необходимо, клиента собственик/титуляр на вещно право/ползвател, съгласно договор за наем да предостави съответния документ или ако е от упълномощен от него представител, задължително се удостоверява с пълномощно.

икона-внимание ВНИМАНИЕ! По време на разсроченото плащане следва да се плащат в срок и текущите задължения.