„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в изпълнение на Решение № 11 по Протокол №38/05.10.2023 г. на на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД ОБЯВЯВА

08 Ноември 2023

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ – ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ, НАХОДЯЩО СЕ В Ж.К. ДИАНАБАД, БЛ. 26, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.803.1974.1.20, С ПЛОЩ ОТ 66,88 КВ.М, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА /ИМУЩЕСТВОТО/ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

І. Вид на търга и обект, предмет на тръжната процедура:

Търг с тайно наддаване по реда на чл. 38, във вр. чл. 36 от НРУУПОППТДОУК за -

Търговско помещение, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.803.1974.1.20.

1. Местонахождение: гр. София, СО-район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 26, ет.1

2. Състояние: задоволително

3. Площ: 66,88 кв.м.

 

II. Начална месечна наемна цена:

1. Не по-малко от 631,20 лв./месец (шестстотин тридесет и един лева и двадесет стотинки/месец) без ДДС.

2. Консумативните разходи – вода, електрическа енергия, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца.

 

III. Ред за закупуване на тръжна документация:

Цената на тръжната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС и може да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:

 

„Общинска банка” АД

IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMBBGSF

 

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, стая 104, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 22.11.2023 г., срещу представен документ за платената цена.

Сумата за закупуване на тръжна документация не се възстановява на участниците.

За контакти и съдействие при закупуване на документацията: Детелина Ангелова, Главен експерт СДНИ, тел. T: +359 2 903 3024, М:+359 879 123 154

 

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 22.11.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен блок, гише № 1 и гише № 2.

 

V. Гаранционна вноска за участие в търга:

Гаранционната вноска за участие в търга е в размер на 63 лв. (шестдесет и три лева).

 

Гаранционната вноска за участие в търга трябва да бъде представена под формата на парична сума, внесена по банков път, по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:

„Общинска банка” АД

IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMBBGSF

 

VI. Време и начин за оглед на обекта:

Оглед на обекта може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 22.11.2023 г. след заявка на посочения телефон.

 

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 24.11.2023 г. в 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б от комисия в състав от пет души, от които четирима служители на „Топлофикация София” ЕАД, от които поне един юрист с придобита юридическа правоспособност и длъжностно лице от Дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община.

 

Лице за контакт и тел. за заявяване на огледи: Детелина Ангелова, Главен експерт СДНИ, тел. T: +359 2 903 3024, М:+359 879 123 154

 

Пълният текст на обявата е публикуван на електронната страница на Дружеството www.toplo.bg