„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в изпълнение на Решение по т. 8 от Протокол № 10 от 29.02.2024 г. на на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД

19 Март 2024

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ – ПОМЕЩЕНИЕ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМСТВЕН БЮФЕТ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА /ИМУЩЕСТВОТО/ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

 

І. Обект на конкурса е отдаване под наем на следния имот:

Помещение с предназначение ведомствен бюфет в Централно управление:

1. Местонахождение: гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б;

2. Състояние: в съответствие с предназначението, частично оборудвано;

3. Площ: обща – 88 кв.м.

4. Разкрити работни места на територията на обекта: 280.

 

II. Начална месечна наемна цена:

1. Не по-малко от 658 лв./месец (шестстотин петдесет и осем лв./месец) без ДДС.

2. Консумативните разходи – вода, електрическа енергия, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца.

 

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС и може да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:

„Общинска банка” АД

IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMBBGSF

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, стая 104, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 03.04.2024 г., срещу представен документ за платената цена.

Сумата за закупуване на конкурсна документация не се възстановява на участниците.

За контакти и съдействие при закупуване на документацията: Детелина Ангелова, Главен експерт, СДНИ, T: +359 2 903 3024, М:+359 879 123 154.

 

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 03.04.2024 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен блок, гише № 1 и гише № 2.

В случай че в първоначалния обявен срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите и осъществяване на огледи се продължава с още 15 календарни дни, считано от 04.04.2024 г. В тази хипотеза, обявата се публикува на електронните страници на Столична община и на „Топлофикация София“ ЕАД и разглеждане на постъпилите оферти ще се извърши в 10:00 ч. на работния ден следващ изтичането му.


V. Гаранционна вноска за участие в конкурса:

Гаранционната вноска за участие в конкурса е в размер на 66,00 лв. (шестдесет и шест лева).

Гаранционната вноска за участие в конкурса трябва да бъде представена под формата на парична сума, внесена по банков път, по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:

„Общинска банка” АД

IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMBBGSF

 

VI. Време и начин за оглед на обекта:

Оглед на обекта може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 03.04.2024 г. след заявка на посочения телефон.

 

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 05.04.2024 г. в 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б от комисия в състав от пет души, от които четирима служители на „Топлофикация София” ЕАД, от които поне един юрист с придобита юридическа правоспособност и длъжностно лице от Дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община.

В случай че в първоначалния обявен срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите и осъществяване на огледи се продължава с още 15 календарни дни, считано от 04.04.2024 г. В тази хипотеза, обявата се публикува на електронните страници на Столична община и на „Топлофикация София“ ЕАД и разглеждане на постъпилите оферти ще се извърши в 10:00 ч. на работния ден следващ изтичането му.

Лице за контакт и тел. за заявяване на огледи: Детелина Ангелова, Главен експерт, СДНИ, T: +359 2 903 3024, М:+359 879 123 154.