Видове отчет

Годишен отчет

Годишен отчет се извършва в сгради етажна – собственост, които не са оборудвани с дистанционни уреди за дялово разпределение (разпределители, топломери, водомери за топла вода). Отчитането на уредите започва след края на отоплителния сезон по предварително обявен график.

При годишния отчет фактурирането на енергията през отчетния период е прогнозна на база потреблението от предишния период или на равни вноски, предварително заявени от клиента, като предпочитан начин на плащане.

След отчитане на уредите се изготвя индивидуална справка за потребление /изравнителна сметка/ за всеки клиент, след което се издава обща фактура за отчетния период . За имотите с неосигурен достъп за извършване на годишен отчет, при изготвянето на изравнителната сметка за отчетния период се начислява служебна енергия, определена съгласно Закон за енергетиката, Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост. Възражения по отчетените показания на уредите, изравнителната сметка, както и заявки за допълнителен отчет на уредите може да направите до 31 август.

Ежемесечен отчет на измервателните уреди се извършва, ако всички имоти в сградата – етажна собственост, са оборудвани с дистанционни уреди (индивидуални разпределители, апартаментни топломери, водомери за топла вода).

Клиентите получават месечна фактура за реално потребената от тях енергия за отопление и подгряване на вода. На абонатите в сгради-етажна собственост, които са избрали реален месечен отчет, не се прави годишен отчет и няма необходимост от изравнителна сметка.

За удобство на нашите клиенти, в сгради, в които измервателните  уреди за отопление (индивидуални разпределители, апартаментни топломери) са дистанционни, но водомерите все още не са, може да се отчитат ежемесечно само топломери или разпределители. В този случай през отоплителния сезон клиентите заплащат  реалното  потребление за отопление и прогнозен разход  за подгряване на вода. За тези  абонати е необходимо да бъде извършен годишен визуален отчет на водомерите за топла вода, след което се изготвя и индивидуална изравнителна сметка за всеки абонат.

Възможностите за смяна, на уредите, така че да се възползвате от ежемесечен отчет на всички уреди може да видите тук.

С преминаването на ежемесечно дистанционно отчитане, Вие ще можете по-добре да контролирате своето потребление, да управлявате бюджета си за топлинна енергия, ще избегнете загубата на време за отчет на уредите и влизането на външни лица в дома Ви, както и отпада необходимостта от годишна изравнителна сметка.

 

 

Ø  Припомняме ви, че в изпълнение на европейската директива за енергийна ефективност и нашата нормативна уредба, до края на 2026 г. всички уреди за дялово разпределение (индивидуални разпределители, апартаментни топломери, водомери за топла вода), трябва да бъдат с възможност за дистанционен отчет.

Ø  При смяна  водомерите за топла вода с такива, които имат възможност за дистанционен отчет задължително се консултирайте с вашия топлинен счетоводител за тяхната техническата съвместимост и възможност за дистанционно отчитане.

Отчетна кампания 2023/2024 г.

Започна отчетна кампания за отоплителен сезон 2023/2024 за всички клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, които заплащат на база прогнозно потребление, и при които отчитането на индивидуалните разпределители, апартаментните топломери и водомерите за топла вода се осъществява веднъж годишно.

 

Кои имоти следва да осигурят достъп за годишен отчет

Имоти, които не са оборудвани с дистанционни уреди или имат частично такива.

Имоти с наличие на дистанционни уреди, находящи се в сграда, която не е изцяло оборудвана с уреди за дистанционен отчет и абонатите са на база прогнозно потребление.

Имоти, които са с демонтирани отоплителни тела и/или спряна топла вода също трябва да осигурят достъп за проверка.

Отчитането едновременно на всички уреди в сградата дава възможност за изготвяне на коректни индивидуални изравнителни сметки.

 

Къде може да се намери информация за датите на отчет

Топлинният счетоводител извършва отчета на уредите в имотите на две дати за отчет, като поне едната трябва да бъде в извънработно време.

Информация за датите на отчет може да се намери на интернет страницата на Вашия топлинен счетоводител, както и на съобщението, което той е поставил на видно място в сградата.

Клиентите, които нямат възможност да осигурят достъп на определените дати, могат да заявят индивидуално посещение за отчет, което се заплаща.

 

Какво следва след отчета на уредите за дялово разпределение

След отчитане на уредите, топлинният счетоводител изготвя индивидуална справка за потребление (изравнителна сметка) за всеки клиент.

За имотите с неосигурен достъп за извършване на годишен отчет, при изготвянето на изравнителната сметка за отчетния период се начислява служебна енергия, определена съгласно Закон за енергетиката, Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост.

В срок до 15 юли топлинният счетоводител предоставя на клиентите индивидуалните им изравнителни сметки по избран от тях начин - по електронна поща или на адреса на имота.

Въз основа на индивидуалната изравнителна сметка се издава обща фактура за отчетния период на клиента.

В случай, че не са отчетени всички уреди едновременно и в последствие се извърши допълнителен отчет, това ще доведе до корекции във вече направените изравнителни сметки на всички клиенти в сградата.

 

Възражения относно отчетените показания на уредите,  изравнителната сметка, както и заявки за допълнителен отчет на уредите могат да се правят до

31 август.