СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

16 Януари 2023

„Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 3 от Протокол № 62/08.12.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:


Част от северен технологичен комин 120 м., от кота +74,11 до кота +77,00 за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронно-съобщителни услуги.

 1. Местонахождение: гр. София, район Искър, ул. „Димитър Пешев” № 6, на територията на ТР „София Изток”;

       2. Състояние: задоволително;

       3. Площ: 30 кв.м.


Начална месечна наемна цена:

2100,00 лв./месец (две хиляди и сто лв./месец) без ДДС;

Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.


Срок за отдаване под наем:

      35 (тридесет и пет) месеца.


     Закупуване на  конкурсната документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23 Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 08.02.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

 

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:

до 17:00 ч. на 08.02.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23 Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

 

Депозит за участие в конкурса:

210,00 лв. (двеста и десет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF


Оглед на обекта:

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 08.02.2023 г. след заявка на  тел. 0883369520

 

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 10.02.2023 г. в 11:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23 Б.

      Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на дружеството www.toplo.bg