СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

12 Май 2023

„Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 18 от Протокол № 15/27.04.2023 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

Помещение с предназначение ведомствен бюфет в Централно управление на дружеството.

1. Местонахождение: гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б;

      2. Състояние: в съответствие с предназначението, частично оборудвано;

      3. Обща: 88,00 кв.м.

Начална месечна наемна цена:

642,00 лв./месец (шестстотин четиридесет и два лева лв./месец) без ДДС;

Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:

     35 (тридесет и пет) месеца.

      Закупуване на  конкурсната документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23 Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 29.05.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 24,00 лв. (двадесет и четири) лева с вкл. ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF. 

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 0896777258. 

Краен срок и място за приемане на предложенията:

до 17:00 ч. на 29.05.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23 Б, информационен блок, гише № 1 или 2. 

Депозит за участие в конкурса:

65,00 лв. (шестдесет и пет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF 

Оглед на обекта:

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 29.05.2023 г. след заявка на  тел. 0896777258 

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 31.05.2023 г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23 Б.

     Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на дружеството www.toplo.bg