Въпроси и отговори във връзка с корекции по общи фактури съгласно изменение на Закона за ДДС от 9.07.2022 г.

15 Септември 2022

Добре е да знаем:

Кога корекциите по изравнителните сметки, ще бъдат видими за клиентите? 

В системата на дружеството и платежните оператори вече са видими месечните фактури, издадени на 31.08.2022 г., а от 20ти септември ще бъдат налични за клиентите  и  коригиращите документи по общите фактури (изравнителни сметки) с дата на издаване 1.09.2022 г.


Какви документи ще бъдат издадени за направените корекции по обща фактура?

Клиентите ще получат данъчни документи за корекцията, които са нова фактура и кредитно известие само за разликата между прогнозно начислената енергия и реално потребената и ще се отнасят само за общите фактури (изравнителни сметки) с дата на издаване 31.07.2022г.


Клиентите,  които са платили вече общата фактурата с добавена стойност от  20%, вместо с 9% ДДС какво следва да направят?

Дължимите суми ще бъдат автоматично възстановени по партидите на клиентите и ще послужат като депозит/ ще бъдат приспаднати следващи дължими фактури. Потребителите, които нямат задължения, както по общите фактури (изравнителни сметки), така и по текущата фактура за м. август, сумата може да бъде изплатена на каса или да послужи за следващо задължение.


Какъв е срокът за плащане на общата фактура  и корекцията на общата фактура?

Сроковете за плащане са определени в общите условия между страните и те са- 30 дни за стопански и 45 на битови потребители от датата на издаване на фактурите. Това правило ще бъде приложено и за новите фактури за размера на корекцията.


Ще се начисляват ли лихви на неплатените общи фактури с дата 31.07.2022 г , по които след това има направени корекции?

След изтичане на срока за доброволно плащане по фактурите се начислява лихва за забава, като за сумата на направената корекция съобразно общите условия, ще се прилага нов срок за доброволно плащане, считано от датата на издаване на фактурата- 45 дни за битови и 30 за стопански клиенти.


Може ли да обобщим на кои фактури ще бъдат издадени корекции?

Само по тези издадени с дата 31.07.2022 в случай, че реално потребеното количество е над прогнозно начисленото през отчетния период - 01.05.2021г - 30.04.2022г.


Какво трябва да знаят клиентите, които ще имат корекции на общата фактура, поради неосигурен достъп от тяхна страна или на техни съседи?

Следва да се обърне внимание, че корекциите по годишните изравнения подадени от фирмите за дялово разпределение ще бъдат извършени непосредствено след корекциите по ставка ДДС с цел по- голяма яснота и разбираемост от потребителите, а не заедно.