Съобщение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот собственост на „Топлофикация София“ ЕАД

08 Ноември 2021

„Топлофикация София” ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София” ЕАД по т. 3 от Протокол № 39/16.09.2021 г., обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството

Имот с предназначение ведомствен бюфет:Имот с предназначение ведомствен бюфет:

1. Местонахождение: гр. София, район Сердика, ул. „История славянобългарска“ № 6 (предишно наименование: ул. „202”), на територията на ТЕЦ „София”;

2. Състояние: в съответствие с предназначението, частично оборудвано;

3. Площ: обща – 66,00 кв.м.;

Начална месечна наемна  цена: Начална месечна наемна  цена: 500,00 (петстотин) лв. без ДДС; Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца

Закупуване на  конкурсната документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, стая 322, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 02.12.2021 г., срещу представен документ за платената цена размер на 20.00 лв. (двадесет) лева без ДДС, която може да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка” АД,  IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF или в брой, на касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 Б, ет. 1, ст. 105

За въпроси и допълнителна информация на тел: 02 903 3042

Краен срок и място за приемане на предложенията: до 17:00 ч. на 02.12.2021 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, информационен блок, гише № 1 и /или 2

Гаранционната вноска за участие в конкурса (депозит): 45.00 лв. (четиридесет и пет лева) с ДДС, която трябва да бъде представена под формата на парична сума, платима по сметка на “Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка ” АД,  IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF или в брой, на касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 Б, ет. 1, ст. 105

Оглед на обекта

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 02.12.2021 г. след заявка на  телефон 02 81 31 313

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 06.12.2021г. в 09:30 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б.