Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период

15 Юни 2022

Общо недовзет приход с компенсация към 30.06.2022 – 368 535 598 лв.


Пояснения:

* Данните за м. юни са предварителни;

** Сравнението е между утвърдената от КЕВР цена на топлинната енергия с Решение Ц-26/01.07.2021 г. и реалната цена за периода, определена по методиката на КЕВР, прилагайки утвърдените цени на природния газ за съответния месец, както и актуалната борсова спот цена на въглеродните емисии за периода EEX EUA spot market

*** В резултат на по-високите цени на природен газ и въглеродни емисии спрямо заложената прогноза в ценовото решение на КЕВР, към края на м. юни 2022 г. дружеството ще има недовзет приход след приспадане на държавната компенсация в размер на 368,5 млн. лв.