Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период

15 Юли 2022

Недовзет приход след компенсацията към 31.07.2022 – 12 446 705 лв.

Пояснения:

* Данните за м. юли са предварителни;

** Сравнението е между утвърдената от КЕВР цена на топлинната енергия с Решение Ц-18/01.07.2022 г. и реалната цена за периода, определена по методиката на КЕВР, при прилагане на утвърдените цени на природния газ за съответния месец, както и актуалната борсова спот цена на въглеродните емисии за EEX EUA spot market

*** В резултат на значително по-високата цена на природния газ спрямо заложената прогноза в ценовото решение на КЕВР, се очаква от юли 2021 до юли 2022 г. дружеството да акумулира недовзет приход в размер на 383,8 млн. лв.