Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период

06 Декември 2022

Недовзет приход след компенсацията към 31.12.2022 – 178 921 342 лв.

Пояснения:

* Данните за м. декември 2022 г. са предварителни;

** Сравнението на графиката е между утвърдената от КЕВР цена на топлинната енергия с Решение Ц-18/01.07.2022 г. и реалната цена за периода, определена по методиката на КЕВР, при прилагане на утвърдените цени на природния газ за съответния месец, както и актуалната борсова спот цена на въглеродните емисии за EEX EUA spot market

*** В резултат на значително по-високите цени на природния газ спрямо заложената прогноза в ценовото решение на КЕВР, се очаква от юли 2021 до декември 2022 г. дружеството да акумулира недовзет приход в размер на 496 млн. лв. 


                                                                                     Сравнителна графика за изминалия регулаторен период 2021/2022