Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период

07 Февруари 2024

Акумулиран недовзет приход към 29.02.2024 г. – 92 852 232 лв.

Пояснения:

* Данните за м. февруари 2024 г. са предварителни;

** Сравнението на графиката е между утвърдената от КЕВР цена на топлинната енергия с Решение Ц-12/30.06.2023 г. и реалната цена за периода, определена по методиката на КЕВР, при прилагане на утвърдените цени на природния газ за съответния месец, както и актуалната борсова спот цена на въглеродните емисии за EEX EUA spot market

*** В резултат на разликите между прогнозните цени на природния газ, заложени в ценовите решения на КЕВР и утвърдените помесечни цени, се очаква от юли 2021 до февруари 2024 г. дружеството да акумулира недовзет приход в размер на 92,9 млн. лв.


Сравнителна графика за регулаторен период 2022/2023