Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период

07 Август 2023

Акумулиран недовзет приход към 31.08.2023 г. – 260 840 739 лв.

Пояснения:

* Данните за м. август 2023 г. са предварителни;

** Сравнението на графиката е между утвърдената от КЕВР цена на топлинната енергия с Решение Ц-12/30.06.2023 г. и реалната цена за периода, определена по методиката на КЕВР, при прилагане на утвърдените цени на природния газ за съответния месец, както и актуалната борсова спот цена на въглеродните емисии за EEX EUA spot market

*** В резултат на по-високите цени на природния газ спрямо заложената прогноза в ценовото решение на КЕВР, се очаква от юли 2021 до август 2023 г. дружеството да акумулира недовзет приход в размер на 260,8 млн. лв.