Актуализирана сравнителна информация за произведената топлинна енергия за м. май 2024

26 Юни 2024

Съгласно препоръка на КЕВР от 17.12.2020 г. за ежемесечно информиране на клиентите за размера на произведената и подадена топлинна енергия предоставяме актуална сравнителна информация за месец май 2024 г.

Информирането на потребителите, които са избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се изготвят на база прогнозни данни се извършва с цел предоставяне на възможност за контролиране на потреблението и планиране на разходите. Данните ще бъдат предоставяни ежемесечно.

Напомняме, че всеки потребител може да намери подробна информация за общата подадена топлоенергия до абонатната станция, отчетената средномесечна температура и денградусите на 2-ра страница в съобщението към месечната фактура. В данните и поясненията за изготвянето на фактурата са посочени и съответните показатели за предходния отоплителен сезон.