ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ "СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ - БИТОВИ КЛИЕНТИ"

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством  1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.

Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за  дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.

За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ "СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ - БИТОВИ КЛИЕНТИ"

Кратко описание на длъжността:

 Експертна правна дейност, свързана с процесуално представителство пред съдилища и други юрисдикции по граждански дела, за събиране на просрочени задължения; оказване на правна помощ на ръководството и служителите на Дружеството.

 Структурна единица, в която се намира позицията: отдел „Съдебни вземания – битови клиенти“, дирекция „Правна“.

Функции и задължения на длъжността:

 - Извършва необходимите правни действия за своевременно обезпечаване интересите на Дружеството.

 - Изготвя жалби, искови молби, отговори, становища и възражения до надлежния съд, по повод дела, срещу неизправни длъжници.

 - Осъществява процесуално представителство, по дела срещу неизправни длъжници по установителни и осъдителни искове, относно съществуването и размера на тези задължения, включително по дела, образувани срещу Дружеството.

 - Изготвя и/или съгласува становища по прилагане на нормативни актове, отговори на жалби, сигнали, молби и предложения, подадени във връзка с предмета на дейност на Дружеството.

Консултира и предоставя правни становища по поставени проблеми от директор и зам. директор дирекция „Правна”, касаещи правилното прилагане на релевантното законодателство.

 - При възлагане, подпомага и консултира всички отдели и дирекции в Дружеството, по възникнали юридически въпроси. При необходимост участва при съставянето на проекти за документи.

 - Изпълнява и отговаря за други задачи от правен характер, възложени от главен юрисконсулт и/или ръководител отдел „Съдебни вземания – битови клиенти” и/или директор и зам. директор дирекция „Правна”.

Изисквания за длъжността:

 - Висше юридическо образование;

 - Придобита юридическа правоспособност;

 - Добра компютърна грамотност.

Личностни качества и умения:

 - Комуникативност;

 - Умение за работа самостоятелно и в екип;

 - Аналитичност и прецизност;

 - Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;

 - Ориентираност към срокове и резултати;

 - Отговорност и организираност.

Ние предлагаме:

- Брутно месечно възнаграждение, включващо:

         - основна заплата

         - допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит

         - допълнително плащане за социално подпомагане.

- Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.

- Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.

- Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.

- Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.

- Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.

- Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.

- Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.

- Служебен паркинг.

- Специализирани обучения за развитие на уменията.

- Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.

- Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.

- Карта Мultisport на преференциална цена.

Местоположение на работното място:

- кв. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 12.12.2023 г.Максималният размер на прикачения файл е 5 MB