ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ „СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ - БИТОВИ КЛИЕНТИ“

„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

Кратко описание на длъжността:

 Експертна правна дейност, свързана с процесуално представителство пред съдилища и други юрисдикции по граждански дела, за събиране на просрочени задължения; оказване на правна помощ на ръководството и служителите на Дружеството.

Структурна единица, в която се намира позицията:

Отдел „Съдебни вземания – битови клиенти“, дирекция „Правна“.

Функции и задължения на длъжността:

 Извършва необходимите правни действия за своевременно обезпечаване интересите на Дружеството.
Изготвя жалби, искови молби, отговори, становища и възражения до надлежния съд, по повод дела, срещу неизправни длъжници.
Осъществява процесуално представителство, по дела срещу неизправни длъжници по установителни и осъдителни искове, относно съществуването и размера на тези задължения, включително по дела, образувани срещу Дружеството.
Изготвя и/или съгласува становища по прилагане на нормативни актове, отговори на жалби, сигнали, молби и предложения, подадени във връзка с предмета на дейност на Дружеството.
Консултира и предоставя правни становища по поставени проблеми от директор и зам. директор дирекция „Правна”, касаещи правилното прилагане на релевантното законодателство.
При възлагане, подпомага и консултира всички отдели и дирекции в Дружеството, по възникнали юридически въпроси. При необходимост участва при съставянето на проекти за документи.
Изпълнява и отговаря за други задачи от правен характер, възложени от главен юрисконсулт и/или ръководител отдел „Съдебни вземания – битови клиенти” и/или директор и зам. директор дирекция „Правна”.

Изисквания за длъжността:

 Висше юридическо образование;
 Придобита юридическа правоспособност;
 Добра компютърна грамотност.

Личностни качества и умения:

 Комуникативност;
 Умение за работа самостоятелно и в екип;
 Аналитичност и прецизност;
 Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;
 Ориентираност към срокове и резултати;
 Отговорност и организираност.

Ние предлагаме:

Добри условия на труд.
Добра социална политика.
Възможност за професионално развитие и квалификация.

Местоположение на работното място:
- ж. к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB