ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ - БИТОВИ КЛИЕНТИ

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.
За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:


ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ - БИТОВИ КЛИЕНТИ

Кратко описание на длъжността:

Експертна правна дейност, свързана с процесуално представителство пред съдилища и други юрисдикции по граждански дела, за събиране на просрочени задължения; оказване на правна помощ на ръководството и служителите на Дружеството.

Структурна единица, в която се намира позицията: отдел „Съдебни вземания – битови клиенти“ към дирекция „Правна“.

Функции и задължения на длъжността:
- Извършва необходимите правни действия за своевременно обезпечаване интересите на Дружеството.
- Изготвя жалби, искови молби, отговори, становища и възражения до надлежния съд, по повод дела, срещу неизправни длъжници.
- Осъществява процесуално представителство, по дела срещу неизправни длъжници по установителни и осъдителни искове, относно съществуването и размера на тези задължения, включително по дела, образувани срещу Дружеството.
- Изготвя и/или съгласува становища по прилагане на нормативни актове, отговори на жалби, сигнали, молби и предложения, подадени във връзка с предмета на дейност на Дружеството.
Консултира и предоставя правни становища по поставени проблеми от директор и зам. директор дирекция „Правна”, касаещи правилното прилагане на релевантното законодателство.
- При възлагане, подпомага и консултира всички отдели и дирекции в Дружеството, по възникнали юридически въпроси. При необходимост участва при съставянето на проекти за документи.
- Изпълнява и отговаря за други задачи от правен характер, възложени от главен юрисконсулт и/или ръководител отдел „Съдебни вземания – битови клиенти” и/или директор и зам. директор дирекция „Правна”.

Изисквания за длъжността:
 - Висше юридическо образование;
 - Придобита юридическа правоспособност;
 - Добра компютърна грамотност.

Личностни качества и умения:
  - Комуникативност;
 - Умение за работа самостоятелно и в екип;
 - Аналитичност и прецизност;
 - Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;
 - Ориентираност към срокове и резултати;
 - Отговорност и организираност.

Ние предлагаме:
- Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит
- допълнително плащане за социално подпомагане.
- Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
- Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
- Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
- Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
- Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
- Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
- Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
- Служебен паркинг.
- Специализирани обучения за развитие на уменията.
- Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
- Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
- Карта Мultisport на преференциална цена.

Местоположение на работното място:
- кв. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2024 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB