СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЗВЕНО „ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛНА СРЕДА“ - по заместване

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града. Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЗВЕНО „ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛНА СРЕДА“ - по заместване

1. Кратко описание на длъжността: Регистрира и обработва данни за дейности по месечно и годишно приключване, текущо начисляване и провизиране на приходи и разходи, разчети за данъци, други клиенти, дебитори и кредитори, и парични средства, съгласно изискванията на Закона за Счетоводството, МСС, приложимата счетоводна политика на „Топлофикация София” ЕАД, законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността на дружеството.

2. Структурна единица, в която се намира позицията: звено „Общо счетоводство и контролна среда“, отдел „Счетоводен“ към дирекция „Икономическа политика“, ресор „Икономическа дейност“.

3. Функции и задължения на длъжността:
• Обработва документи и данни като осигурява пълно, актуално и достоверно осчетоводяване на стопански операции на Дружеството, съгласно ЗС, МСС, прилежащите нормативни актове, утвърдената счетоводната политика и възложени от пряк ръководител функции.
• Приема и проверява по форма и съдържание първичната счетоводна документация и отговаря за правилното оформяне на документите за извършените финансови операции.
• Регистрира и обработва дейностите в звеното, свързани с месечно и годишно приключване, текущо начисление и провизиране на приходи и разходи, разчети за данъци, други клиенти, дебитори и кредитори.
• Регистрира и контролира дейностите в звеното, свързани със събиране на вземания от клиенти по продажби на електроенергия, други клиенти и дебитори.
• Съставя първични и вторични счетоводни документи, и друга финансово-счетоводна документация по дейностите, за които отговаря.
• Определя контирането и изготвя дневна рекапитулация на банкови движения, и разпределя банкови операции за осчетоводяване към други служители в отдела.
• Отговаря за хронологичното регистриране на счетоводните операции и навременното предоставяне на обработената и осчетоводена информация.
• Анализира резултати от счетоводни операции и салда по счетоводни сметки, и информира Ръководител звено за резултати и евентуални грешки.
• Съставя извлечения и справки от аналитични сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения за сметките, за които отговаря.
• Своевременно информира Ръководител звено и Ръководител отдел за открити грешки в документацията, която обработва и регистрира.
• Изготвя справки, извлечения, друга счетоводна документация по указания на Ръководител звено и/или Ръководител отдел и своевременно ги предава.
• Участва в подготовката на информацията, изискана от преки и непреки ръководители, при извършване на регулаторни проверки и одити, съобразно изисканите срокове.
• Подготвя данни за статистически отчети, данъчни декларации и други формуляри в установените срокове.
• Участва и подпомага процесите по междинно и годишно приключване, в установените срокове, за счетоводните регистри на сметките и дейностите, за които отговаря.
• Съхранява финансово-счетоводните документи по реда, предвиден в Закона за НАФ и съгласно законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността.
• Ползва и изисква служебна информация от останалите структурни единици на Дружеството, касаеща изпълнението на преките служебни задължения.
• Участва в комисии по инвентаризация на ДМА, стопански инвентар и парични средства, и изготвя прилежащите към това участие документи.
• При необходимост поема функциите на друг служител и/или изпълнява дейности, възложени на друго звено в отдела.

4. Изисквания за длъжността:
• Висше икономическо образование, с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.
• Професионален опит: минимум 1 /една/ година счетоводен опит. С предимство ще се разглеждат кандидатури с професионален опит по специалността в отрасъл енергетика и ютилити бизнес;
• Висока компютърна грамотност: умения за работа с компютър - Microsoft Office, Open Office и Интернет;
• Опит със SAP.

5. Личностни качества и умения:
• Умение за работа самостоятелно и в екип;
• Аналитичност и прецизност;
• Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;
• Ориентираност към срокове и резултати;
• Отговорност и организираност;
• Умения за работа в динамично променящи се условия;
• Лоялност.

6. Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

7. Местоположение на работното място: ж. к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23Б – Централно управление.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София“ ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV, с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Топлофикация София“ ЕАД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Топлофикация София“ ЕАД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Топлофикация София“ ЕАД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 26.03.2024 г.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПРОЯВЕНИЯ ИНТЕРЕС И ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB