СПЕЦИАЛИСТ, БИТОВИ КЛИЕНТИ

„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

СПЕЦИАЛИСТ, БИТОВИ КЛИЕНТИ

Описание на длъжността:

-Проверка на документи за откриване, закриване и промяна на партиди; актуализация в базата данни; обработване на документи за топлофицирани и новотоплофицирани сгради.
-Въвежда данни за жилищни сгради, открива партиди на клиентите и обработва сключените договори;
-Изготвя факсове/писма до фирмите за дялово разпределение относно включване на клиенти към топлопреносната мрежа;
-Извършва актуализации по въведените данни на клиенти и сградите за: откриване, закриване и промяна на партиди; обединяване и разделяне на партиди; промяна на отопляем обем на имот; промяна адреса за кореспонденция; разделяне и обединяване на абонатни станции към даден топломер; промяна на фирма за дялово разпределение; промяна на упълномощено лице;
-Обработва постъпили заявления от клиентите за заплащане на топлинната енергия на равни месечни вноски;
-Обработва постъпили заявления от клиентите за предоставяне на електронна фактура;
-Изготвя писма-покани за смяна на партида;
-Извършва преизчисления, съставя описи във връзка с месечното разпределение на топлинната енергия и въвежда данни в модул „Префактуриране” за клиенти от жилищни сгради при смяна на титуляря на партида. При необходимост изготвя искане до фирмата за дялово разпределение за разделяне на изравнителната сметка;
-Изготвя отговори на възражения и запитвания относно смяна/закриване на партида на клиенти от жилищни сгради;
-Администрира получената информация в базата данни и регистрира контакт с резултата от разговора.

Изисквания за длъжността:
- Средно образование;
- Минимум една година опит на сходна длъжност;
- Компютърна грамотност - Windows, Word, Excel и Internet;
- SAP.

Личностни качества и умения:
- Комуникативност;
- Емоционална стабилност;
- Добра писмена и речева култура на български език;
- Умение за работа с клиенти;
- Лоялност и готовност за поемане на лична отговорност.

Ние предлагаме:
- Добри условия на труд;
- Добра социална политика;
- Възможност за професионално развитие и квалификация.

Местоположение на работното място:
• гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б


Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 15.12.2022 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB