ИНСПЕКТОР ВЕДОМСТВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКТОР ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

         „Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.

           Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.

            За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията – „инспектор ведомствен технически надзор и инспектор Техническа експлоатация и здраве и безопасност при работа“

 

Кратко описание на длъжността:

            Осъществява дейностите по изпълнение на изискванията, свързани с нормативните актове по технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), техническа експлоатация (ТЕ) и здраве и безопасност при работа (ЗБР) в „Топлофикация София” ЕАД.

 

Структурна единица, в която се намира позицията:

v  Отдел  „Вътрешно ведомствен технически надзор, техническа експлоатация и здраве и безопасност при работа.

Функции и задължения на длъжността:

v  Извършва технически прегледи на СПО.

v  Извършва проверка и заверка на техническа документация на СПО.

v  Участва в разследването, анализирането и води отчетността за възникнали нарушения при техническата експлоатация на съоръженията.

v  Изготвя отчети и анализи за възникналите нарушения в работата на съоръженията.

v  Участва в обучения и изпитни комисии по ТЕ и ЗБР на ръководния персонал и контролира спазването на сроковете за провеждане на изпитите.

v  Извършва проверки по спазване на нормативните актове по ЗБР и контрол по изпълнение на дадените предписания.

v  Извършва инструктажи и контролира провеждането им в структурните единици на „Топлофикация София” ЕАД.

v  Изготвя отчети и анализи за състоянието на здравословните и безопасни условия на труд

v  Участва в разследването на причините за възникналите трудови злополуки.

v  Взаимодействие с органите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

 

Изисквания за длъжността:

v  Висше техническо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с една от следните специалности - „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ или „Промишлена топлотехника“ или „Подемно-транспортни машини“.

v  Професионален опит или изучавани предмети, свързани с Подемно-транспортна техника, ще се счита за предимство.

v  Най-малко 2 години професионален опит по специалността.

v  Компютърна грамотност - Word, Excel, Internet; работа с програмни продукти, свързани със спецификата на дейността.

 

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:

v  Нормативни актове по технически надзор на съоръженията с повишена опасност;

v  Нормативни актове по техническа експлоатация на машините и съоръженията;

v  Нормативни актове по безопасни и здравословни условия на труд.

 

Личностни качества и умения:

v  Отлични писмени и комуникативни умения;

v  Умение за работа в екип и в динамично променящи се условия;

v  Аналитичност и прецизност;

v  Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;

v  Ориентираност към срокове и резултати;

v  Отговорност и лоялност.


Ние предлагаме:

- Брутно месечно възнаграждение, включващо: 

       - основна заплата

       - допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит

       - допълнително плащане  за социално подпомагане

- Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.

- Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.        

- Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.

- Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.

- Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.

- Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.

- Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.

- Служебен паркинг.

- Специализирани обучения за развитие на уменията.

- Работно облекло и лични предпазни средства, карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.

- Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.

- Карта Мultisport на преференциална цена.

 

Местоположение на работното място:

-  Централно управление, ул. „Ястребец“ № 23 Б

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Краен срок за подаване на документи: 22.12.2023
г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB