ИНСПЕКТОР ВЕДОМСТВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКТОР ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.

Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.


За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

инспектор ведомствен технически надзор и инспектор Техническа експлоатация и здраве и безопасност при работа“

 

Кратко описание на длъжността: Осъществява дейностите по изпълнение на изискванията, свързани с нормативните актове по технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), техническа експлоатация (ТЕ) и здраве и безопасност при работа (ЗБР) в „Топлофикация София” ЕАД.

Структурна единица, в която се намира позицията: отдел  „Вътрешно ведомствен технически надзор, техническа експлоатация и здраве и безопасност при работа.


Функции и задължения на длъжността: 
v  Извършва технически прегледи на СПО.
v  Извършва проверка и заверка на техническа документация на СПО.
v  Участва в разследването, анализирането и води отчетността за възникнали нарушения при техническата експлоатация на съоръженията.
v  Изготвя отчети и анализи за възникналите нарушения в работата на съоръженията.
v  Участва в обучения и изпитни комисии по ТЕ и ЗБР на ръководния персонал и контролира спазването на сроковете за провеждане на изпитите.
v  Извършва проверки по спазване на нормативните актове по ЗБР и контрол по изпълнение на дадените предписания.
v  Извършва инструктажи и контролира провеждането им в структурните единици на „Топлофикация София” ЕАД.
v  Изготвя отчети и анализи за състоянието на здравословните и безопасни условия на труд
v  Участва в разследването на причините за възникналите трудови злополуки.
v  Взаимодействие с органите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

Изисквания за длъжността: 
v  Висше техническо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с една от следните специалности - „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ или „Промишлена топлотехника“ или „Подемно-транспортни машини“. 
v  Професионален опит или изучавани предмети, свързани с Подемно-транспортна техника, ще се счита за предимство.
v  Най-малко 2 години професионален опит по специалността.
v  Компютърна грамотност - Word, Excel, Internet; работа с програмни продукти, свързани със спецификата на дейността.

 Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността: 
v  Нормативни актове по технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
v  Нормативни актове по техническа експлоатация на машините и съоръженията;
v  Нормативни актове по безопасни и здравословни условия на труд.

 

Личностни качества и умения: 
v  Отлични писмени и комуникативни умения;
v  Умение за работа в екип и в динамично променящи се условия;
v  Аналитичност и прецизност;

v  Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;

v  Ориентираност към срокове и резултати;
v  Отговорност и лоялност.


Ние предлагаме:

v  Брутно месечно възнаграждение, включващо: 

       - основна заплата

       - допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит

       - допълнително плащане  за социално подпомагане

v  Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.

v  Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.        

v  Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.

v  Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.

v  Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.

v  Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.

v  Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.

v Служебен паркинг.

v  Специализирани обучения за развитие на уменията.

v  Работно облекло и лични предпазни средства, карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.

v  Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.

v   Карта Мultisport на преференциална цена.

 

Местоположение на работното място:

v  Централно управление, ул. „Ястребец“ № 23 Б

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Краен срок за подаване на документи: 26.03.2024
 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB