Присъединяване на нови клиенти към „Топлофикация София“ ЕАД
Ако желаете да се присъедините към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предлагаме за Ваше улеснение следната информация.

Процедурата се разделя в шест последователни стъпки:

I. Съгласуване
II. Присъединяване
III. Изграждане
IV. Изкупуване
V. Образци
VI. Начин за контакт
 • I. Съгласуване
  Независимо от инвестиционните намерения за дадения имот, за да стартира процес по присъединяване, е необходимо да бъдат налични към момента следните документи за имот, получени от „Топлофикация София“ ЕАД: Съгласувана Виза за имота или Становище за указания за изместване на топлопровод и Съгласувана Виза за имота

  1.За всеки обект на територията на града, за който има инвестиционни намерения за строителство, е необходимо още преди изготвянето на инвестиционните проекти на сградата, да бъде извършена съгласувателна процедура за наличие на топлопреносни мрежи, като за целта бъде попълнен документ - образец 1

  2.За да започне строителството, всеки инвеститор трябва да съгласува Визата на имота с „Топлофикация София“ ЕАД, като попълва документ - образец 2

  В случаите, когато Визата на имота не е съгласувана от „Топлофикация София“ ЕАД, се подава документ - образец 7 Важно: Преди да започне изграждането на инвестиционните проекти за техническите мрежи, захранващи сградата, те трябва да се съгласуват с „Топлофикация София“ ЕАД, като се попълват следните документи:

  • образец 3 – Заявление за съгласуване/пресъгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (електро, телефонни и оптични кабели, ВиК, газификация и др.)

  и/или
  образец 6 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ: вътрешно отоплителна инсталация /ВОИ/ и/или вътрешна инсталация за битово-горещо водоснабдяване /Част ВиК/
  • II. Присъединяване
   Процесът по присъединяване на нови клиенти към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД започва с:

   Подаване до топлопреносното предприятие на заявление за проучване на условията за присъединяване (образец 4 или образец 5), което следва да съдържа: документ за собственост, право на ползване или право на строеж съгласно чл. 182 от ЗУТ или други документи, на основание на които лицето владее или държи обекта; виза /скица/ за проектиране, максимален топлинен товар по проект - в т. ч. за отопление, за битово горещо водоснабдяване и за други нужди), място на абонатната станция, указано в архитектурния план на сградата; документи относно работата на собствените резервни източници на клиентите (в случай, че характерът на потреблението е първа категория). На основание депозираното заявление се изготвя становище, с което се определят условията и точното местоположение за включване на обекта към топлопреносната мрежа. В съответствие с издаденото становище от експлоатационното дружество се изготвя инвестиционен проект за енергийния обект. Изготвеният инвестиционен проект се внася в топлопреносното предприятие за проверка и съгласуване със Заявление № ………….

    След съгласуване на инвестиционния проект с „Топлофикация София“ ЕАД, клиентът следва да подаде Заявление за сключване на Предварителен договор за присъединяване към топлопреносната мрежа на град София, ведно с приложенията към него. 

   След завършване строежа и получаване на разрешение за ползване на външен топлопровод и АС, клиентът подава заявление до топлопреносното предприятие за сключване на окончателен договор за присъединяване при условията на предварителния договор, като се заплаща такса за присъединяване по утвърден ценоразпис. Заявлението се придружава от изискуемите документи към него.

   • III. Изграждане

    Съгласно разпоредбите от Закона за енергетиката, „Топлофикация София“ ЕАД е лицензирана в изграждането на присъединителни топлопроводи, съоръженията към тях и абонатни станции (енергийни обекти ) за нови клиенти строящи жилищни сгради.
    Ако клиентът желае „Топлофикация София“ ЕАД да изпълни изграждането на енергийния обект, същият следва да депозира в топлопреносното предприятие Заявление - Образец 12-1, придружено от изготвен и съгласуван инвестиционен проект на база издадено Предварително проучване, с подробни количествени стойностни сметки за части „ТОВК“, „Строително конструктивна“ и „Пътна и ВОД“; документи за собственост или право на ползване на сградата, или на отделните имоти в сграда - етажна собственост; нотариално заверено заявление за изграждане на присъединителен топлопровод и/или абонатна станция и съответните документи, които го придружават (Образец 1).

    Съгласно чл.32 от Наредба №16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването освен гореизброените документи клиентът е длъжен да депозира и: платена гаранция за присъединяване към топлопреносната мрежа от собственика/ците на сградата или от собствениците/ползвателите на отделните имоти в сграда - етажна собственост; получено разрешение за ползване на обекта при съществуващи сгради или констативен акт за съответствие на изградения строеж с одобрения инвестиционен проект на обекта - за новостроящи се сгради; сключен Предварителен договор за присъединяване към топлопреносната мрежа;
    Постъпили Заявления - Образец 12-1, с изразено писмено желание от страна на клиента обектът да се изгради със сили и за сметка на „Топлофикация София“ ЕАД се представят за разглеждане на вътрешно- ведомствена комисия в дружеството, съпътствани от окомплектованата документация (дължина на трасето и диаметър на тръбите на присъединителния топлопровод; мощност на абонатната станция (АС), съответно брой на клиентите на топлинна енергия). Заявленията се разглеждат по поредността на входящия им номер. Въз основа на становищата на отделните членове, Комисията излиза с Протоколно решение, което отразява: приетите за изграждане енергийни обекти, подредени по приоритет; срокове за доставка на нови/ липсващи материали; сроковете за изпълнение; изпълнителят ТР „София”, ТР София изток”, ТР „Земляне”, ТР „Люлин” или Изпълнител, избран съгласно изискванията на ЗОП;
    Приоритет за изграждане имат енергийни обекти:
    - с присъединителни топлопроводи, които осигуряват перспективно присъединяване на нови клиенти;
    - случай на налична АС, закупена от клиента. Между клиента и „Топлофикация София” ЕАД се договаря прехвърлянето на собствеността на АС. Дружеството изгражда присъединителния топлопровод и подвързва АС към него, ВОИ и БГВ;
    - случаи на изграден присъединителен топлопровод. Дружеството изработва АС с необходимите параметри по проект за собствена сметка. АС остава в собственост на Дружеството. Между клиента и Дружеството се договаря прехвърлянето на собствеността на присъединителния топлопровод.
    - инвестиционни намерения на дружеството;

    Заявления за изграждане - образец
    • IV. Изкупуване
     Процесът по прехвърляне собствеността на енергийни обекти започва с:

     Подаване на заявление за прехвърляне на собствеността на енергийни обекти и документите към него (образец 1/ образец 1а) в обособените информационно обслужващи центрове за работа с клиенти на следните адреси: ул. „Ястребец” №23Б - в сградата на управлението на „Топлофикация София” ЕАД или на ул. „Сердика“ № 5А - на първи етаж в сградата на НАГ. Постъпилата документация се разглежда детайлно и при установяването на непълноти и неточности писмено се изискват от клиента по установения ред. Организира се оглед на абонатната станция и трасето на топлопровода, като предварително се уведомява упълномощеното лице за датата и часа на неговото провеждане и изготвя писмено становище. След извършване на огледа на обекта се изготвят констативни протоколи, които се подписват от главния инженер на съответния ТР, енергетик, технически ръководител и УЛ -  образец 3 и образец 4. На основание подписаните констативни протоколи се изготвя оценка за съответния енергиен обект, като за коректното изготвяне на самата оценка инвестиционният проект трябва да съдържа подробни количествени сметки за частите „ТОВК“, „Строително конструктивна“, „Пътна“ и „ВОД“.

     След като се запознае с изготвената оценка упълномощеното лице писмено уведомява „Топлофикация София“ ЕАД за съгласието си чрез подаване на заявление образец № 6 или за несъгласието си с изготвената оценката на енергийния обект. В случай, че страните не постигнат споразумение за размера на оценката, те възлагат извършването й от независим лицензиран оценител. При непостигане на съгласие за определяне на оценител в 60-дневен срок от получаване на покана за това от другата страна, дружеството и/ или собственикът на обектите имат право да отправят искане до председателя на КЕВР за определяне на независим оценител. Определеният по този ред независим оценител е задължителен за страните. Разходите по оценката се поделят поравно между страните. Независимият оценител писмено уведомява и внася изготвената оценка за енергийния обект и разходите по нея в „Топлофикация София” ЕАД. Изготвената оценка от независимия оценител е окончателна.

     Управителният съвет на „Топлофикация София“ ЕАД на свое оперативно заседание взема решение дали да възложи и при какви условия Изпълнителния директор да сключи договор с нотариална заверка на подписите за прехвърляне собствеността на енергийния обект.

     При положително решение на Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД за изкупуване на енергийния обект или за приемане на дарението, клиентът се уведомява писмено за взетото решение от Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД като му се изпраща Проект на договор за изкупуване, ведно с приложения. След подписването на договора за изготвяне на приемо-предавателен протокол за енергийния обект - образец 10.

     Договор за дарение - образец
     Образец 1
     Образец 1А
     Образец 7
     Образец 8
     Образец 9
     • VI. Начин за контакт
      За контакт:

      Милена Иванова, служител информация в отдел "РТПМ и ПНК", тел. 02/903-32-10.