Присъединяване на нови клиенти към „Топлофикация София“ ЕАД
Ако желаете да се присъедините към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, предлагаме за Ваше улеснение следната информация.

Процедурата се разделя в три последователни стъпки:

I. Съгласуване
II. Присъединяване
III. Изграждане
 • I. Съгласуване
  Независимо от инвестиционните намерения за дадения имот, за да стартира процес по присъединяване, е необходимо да бъдат налични към момента следните документи за имот, получени от „Топлофикация София“ ЕАД: Съгласувана Виза за имота или Становище за указания за изместване на топлопровод и Съгласувана Виза за имота

  1.За всеки обект на територията на града, за който има инвестиционни намерения за строителство, е необходимо още преди изготвянето на инвестиционните проекти на сградата, да бъде извършена съгласувателна процедура за наличие на топлопреносни мрежи, като за целта бъде попълнен документ - образец 1

  2.За да започне строителството, всеки инвеститор трябва да съгласува Визата на имота с „Топлофикация София“ ЕАД, като попълва документ - образец 2

  В случаите, когато Визата на имота не е съгласувана от „Топлофикация София“ ЕАД, се подава документ - образец 7 Важно: Преди да започне изграждането на инвестиционните проекти за техническите мрежи, захранващи сградата, те трябва да се съгласуват с „Топлофикация София“ ЕАД, като се попълват следните документи:

  • образец 3 – Заявление за съгласуване/пресъгласуване на проект за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (електро, телефонни и оптични кабели, ВиК, газификация и др.)

  и/или
  образец 6 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ: вътрешно отоплителна инсталация /ВОИ/ и/или вътрешна инсталация за битово-горещо водоснабдяване /Част ВиК/
 • II. Присъединяване
  Процесът по присъединяване към „Топлофикация София“ ЕАД започва с:1. Изготвяне на Предварително проучване, с което се определят условията и точното местоположение за включване на обекта към топлопреносната мрежа.

  За получаване на Предварително проучване се подава документ - образец 5 - 2. На базата на издаденото Предварително проучване от „Топлофикация София“ ЕАД се изготвя инвестиционен проект за топлопровод и абонатна станция към жилищната сграда. Готовият проект се съгласува с Дружеството чрез подаване на документ - образец 8

  3. След съгласуване на инвестиционния проект с „Топлофикация София“ ЕАД, се подава Заявление за сключване на Предварителен договор, за които са нужни следните документи: образец 12 образец 5А Гаранция по предварителен договор – определя се спрямо мощността на избраната абонатна станция. След сключване на окончателен договор с „Топлофикация София“ ЕАД, гаранцията по предварителния договор се връща на клиента!

  Строителството на захранващият топлопровод и абонатна станция за жилищните сгради започва след получаването на конкретни документи, които можете да изтеглите от тук

  • Предварителен договор с „Топлофикация София“ ЕАД;
  • Съгласуван инвестиционен проект за топлозахранване и абонатна станция;
  • Разрешение за строеж за топлопровод и абонатна станция;
  • Сключен договор с лицензирана фирма упражняваща Надзор и/или лице със задължително висше техническо образование и е атестирано за дейността си от териториалната инспекция на ДИТН;
  • Сключен договор със строителна фирма лицензирана в изграждането на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – всички тези, организирани в rar за изтегляне от сайта при желание на клиента.
 • III. Изграждане
  Съгласно Закона за енергетиката, „Топлофикация София“ ЕАД е лицензирана в изграждането на присъединителни топлопроводи и абонатни станции (енергийни обекти ) за нови клиенти строящи жилищни сгради.

  Ако клиентът желае „Топлофикация София“ ЕАД да изпълни изграждането на присъединителния топлопровод и/или абонатна станция, е необходимо да се попълни документ - образец 1 Важно: Независимо от избраната строителна фирма, всички заявления, свързани със строително - монтажните работи (СМР) на енергийния обект се попълват и подготвят от избраната фирма/физическо лице упражняваща/о строителен надзор и/или собственик/упълномощен представител. Подготвените документи се подават в съответния топлофикационен район (ТР „София”, ТР „София Изток”, ТР „ Земляне”, ТР „Люлин”.

  • Образец 13 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБЕН ГРАФИК НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
  • Образец 13 Г - ГРАФИК НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
  • Образец 13 В - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРЯЗВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА
  • Образец 14 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 72 - ЧАСОВА ТОПЛА ПРОБА НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АС и Декларация 14А – попълва се от собственик / упълномощен представител.
  След изграждане на обекта и съставяне на констативен акт за право на ползване на строежа, се подава Заявление за сключване на Окончателен договор с Дружеството. Процедурата за сключване на Окончателния договор започва след подаване на следните документи:

  • Образец 19-1
  • Образец 20
  • Документ за платена Цена за присъединяване.
  • Документ за платена Цена за откриване на партиди.

  Със сключването на Окончателен договор с „Топлофикация София“ ЕАД на всички собственици в присъединената жилищна сграда се откриват индивидуални партиди.

  Важно: Обработката по документите за отделните партиди започва след подаване на всички приложения по образец 20 и описаните допълнителни заявления, които можете да изтеглите от тук (линк с прикачени в rar всички долу изброени:

  • Образец 21 - СПИСЪК НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИТЕ В СГРАДАТА НА АДРЕС;
  • Образец 22 - АКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТОПЛЯЕМИТЕ ОБЕМИ ПО ПРОЕКТ В СГРАДАТА ( попълва се от всички собственици на обект/и в сградата);
  • Образец 23 - ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ( попълва се от всички физически лица, собственици на обект/и в сградата);
  • Образец 24 - ЗАЯВЛЕНИЕ (попълва се от всички фирми / стопански собственици на обект/и в сградата );
  • Образец 25 - ДОГОВОР ( попълва се в 2 екземпляра от всички фирми / стопански собственици на обект/и в сградата )

  На финала: Сключването на Окончателен договор с „Топлофикация София“ ЕАД е последната стъпка от процеса по присъединяване, като индивидуалните партиди на всички собственици в сградата се разпределят при следващото месечно отчитане на избрания Топлинен счетоводител. (при едновременно подаване на образец 19-1 и образец 20 )
  В случай, че изграждането на присъединителния топлопровод и абонатната станция не е изпълнено от Дружеството, след изтичане на гаранционните срокове на вложените труд и материали по СМР на енергийния обект, може да се пристъпи към изкупуване. За да започне процедурата по изкупуване е нужно да се попълни документ - образец 1 – Заявление за прехвърляне на собственост на енергийни обекти – присъединителен топлопровод, съоръжения към него и абонатна станция на клиенти на топлинна енергия.