СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЗВЕНО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АКТИВИ“

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града. Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЗВЕНО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АКТИВИ“

Кратко описание на длъжността: Регистрира, обработва и анализира дейности по управление на разчети с доставчици и други кредитори, и дейности по управление на материални запаси и активи, съгласно изискванията на Закона за Счетоводството, МСС, приложимата счетоводна политика на „Топлофикация София” ЕАД, законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността на предприятието.

Структурна единица, в която се намира позицията: звено „Управление на задължения и активи“, отдел „Счетоводен“, дирекция „Икономическа политика“ към ресор „Икономическа дейност“, Централно управление.

Функции и задължения на длъжността:

• Приема и проверява по форма и съдържание първичната счетоводна документация и отговаря за правилното оформяне на документите за извършените финансови операции.
• Обработва документи и данни като осигурява пълно, актуално и достоверно осчетоводяване на стопанските операции на Дружеството, съобразно изискванията на ЗС, МСС, прилежащите нормативни актове, утвърдената счетоводна политика и възложените на звеното функции.
• Съставя първични и вторични счетоводни документи, и друга финансово-счетоводна документация за дейностите, за които отговаря.
• Отговаря за хронологичното регистриране на счетоводните операции и навременното предоставяне на обработената и осчетоводена информация
• Анализира резултатите от счетоводните операции, които осчетоводява и информира Старши счетоводител и Ръководител звено за резултати и евентуални грешки.
• Своевременно информира Старши счетоводител и Ръководител звено за открити грешки в документацията, която обработва и регистрира.
• Съставя извлечения и справки от аналитични сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения за сметките, за които отговаря.
• Изготвя справки, извлечения и друга счетоводна документация по указания на Старши счетоводител и Ръководител звено, и своевременно ги предава.
• Участва в процесите по междинно и годишно приключване, в установените срокове, за счетоводните регистри на сметките и дейностите, за които отговаря.
• Участва в подготовката на информацията, изискана от преки и непреки ръководители, при извършване на регулаторни проверки и одити, съобразно изисканите срокове.
• Подготвя данни за статистически отчети и други формуляри в установените срокове.
• Съхранява финансово-счетоводните документи по реда, предвиден в Закона за Националния Архивен Фонд и съгласно законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността.
• Участва в комисии по придобиване, разходване и инвентаризация на ДМА и стопански инвентар и изготвя прилежащите към това участие документи.
• Ползва и изисква служебна информация от останалите структурни единици на Дружеството, касаеща изпълнението на преките служебни задължения.
• При необходимост поема функциите на друг служител и/или изпълнява дейности, възложени на друго звено в отдела.

Изисквания за длъжността:

• Висше икономическо, образователно квалификационна степен „Бакалавър”.
• Счетоводен професионален опит не се изисква, но ще се счита за предимство.
• Висока компютърна грамотност – MS Office, Internet и счетоводен софтуер.
• Умения за работа с ERP система - SAP.
• Отлични умения за водене на бизнес кореспонденция.

Личностни качества и умения:

• Умение за работа самостоятелно и в екип.
• Комуникативност.
• Прецизност и аналитично мислене.
• Инициативност.
• Ориентираност към срокове и резултати.
• Отговорност и организираност.
• Лоялност и честност.

Ние ще Ви предложим:

• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

Местоположение на работното място и работно време:

• ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б – Централно управление.
• Осем-часов работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV, с посочени актуални данни за обратна връзка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 27.12.2023 г.

Предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Топлофикация София“ ЕАД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Топлофикация София“ ЕАД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Топлофикация София“ ЕАД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

Благодарим Ви за проявения интерес и очакваме Вашите кандидатури!


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB