Бизнес план на „Топлофикация София” ЕАД за 2019 г.

 „Топлофикация София” ЕАД ще продължи и през 2019 г. изпълнението на стартиралите мащабни инвестиционни проекти

 

„Топлофикация София“ ЕАД представя днес 29.01.2019 г. за одобрение от Столичния общински съвет своя Бизнес план за 2019 г.

 

Основните приоритети на компанията, заложени в Бизнес плана за 2019г. са насочени в две основни направления - модернизация на производствените мощности в топлоцентралите и рехабилитация на топлопреносната мрежа. Важен елемент в предложения Бизнес план е  усъвършенстването на процесите, свързани с  обслужването на клиентите и подобряване на финансово-икономическото състояние на дружеството.

 

Планираната Инвестиционна програма на „Топлофикация София“ ЕАД за 2019 г. е в размер на 106,4 млн. лв, а за осъществяване на Ремонтната програма са предвидени 9,4 млн. лв. Дружеството предвижда рехабилитация на 26,9 км. от топлопреносната мрежа.

 

„Устойчивото развитие на компанията и стремежът за предлагане на конкурентна услуга в дългосрочен план изискват да бъдем последователни при реализацията на стратегическите проекти, които обхващат период по-дълъг от 1 година.“, коментираха от дружеството.

 

Акцентите са поставени върху стартиралите през миналата година амбициозни проекти, насочени към обновяване на съществуващите производствени мощности и усъвършенстване на технологичните процеси. Приоритетни са обектите, свързани с модернизацията на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”, продължаване на работата по проекта за реконструкция и модернизация на Енергиен котел ст. № 7 в ТЕЦ „София”, както  и на дейностите по проекта, съфинансиран от МФК „Козлодуй“, за изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2”. Също така дружеството ще продължи работата по проекта за изграждане на Инсталацията за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF гориво.

 

„Модернизацията на съоръженията в топлоизточниците има за цел да бъдат изпълнени нормативните изисквания от Директива 2012/27/ЕС  за високоефективно комбинирано производство, да способства за спестяване на емисии COи да подпомогне икономическата и финансова стабилизация на дружеството.”, коментираха експерти от „Топлофикация София” ЕАД.

 

През 2019 година ще продължи внедряването на софтуерната програма “Termis”, чрез който ще се постигне оптимизиране  преноса на топлинна енергия. Програмата Termis ще получава данни в реално време от съществуващите SCADA системи, както и прогноза за климатичните условия. Това ще даде възможност за непрекъснато предвиждане на топлинния товар. Освен ще бъдат изградени и нови контролни точки, където ще се проследяват и измерват налягането и температурите на входа и изхода на абонатните станции, както и параметрите в някои от възловите участъци на топлопреносната мрежа. Данните ще се подават към софтуера Termis и ще осигурят необходимата информация за изготвянето на режимите на топлоснабдяване. Изпълнението на тези проекти ще даде възможност да се реализират икономични режими на топлоснабдяване, без това да бъде за сметка на топлинния комфорт на потребителите, да се редуцират  CO2 емисиите и да се намалят разходите за преноса на топлинна енергия.

 

 С цел оползотворяване в много по-голяма степен потенциала на централизираното топлоснабдяване в столицата,  през 2018 г. дружеството реализира важен проект за въвеждането на система за мониторинг и управление в 4 200 абонатни станции в топлорайон „София“. Тази система дава възможност на клиентите да бъдат не само информирани, но и активни, като менажират потреблението на топлинна енергия в сградата чрез Интернет и получават анализи за консумацията си, с оглед предприемане  на подходящи енергоспестяващи дейности. Експертите в дружеството пък имат възможност да идентифицират предаварийните и аварийните ситуации, да разпознават генезиса на авариите и да набелязват необходимите действия. През 2019г. ще продължи реализацията на проекта в топлорайон „София Изток“, а в следващите години ще бъдат обхванати и останалите топлорайони в столицата.

 

„Предлаганите услуги ще допринесат както за повишаване удовлетвореността на потребителите, така и за подобряване  събираемостта на вземанията. Към края на миналата година  90% от стойността на издадените през сезон 2017-2018г. фактури за топлинна енергия са заплатени. В тази връзка и през следващата година ще продължи прилагането на програмата за лоялни клиенти.“, коментираха от дружеството.

 

„Топлофикация София“ ЕАД предлага на своите клиенти също така услугите дялово разпределение и управление на енергията. През 2018 г. броят абонати, които ползваха услугата дялово разпределение достигна 34 240.

 

Услугата Управление на енергията беше предпочетена от потребители като НАП, НСА, АДФИ, НСИ, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, общините „Връбница“ „Красно село“, училища и детски градини. В резултат от нейното прилагане през 2018 г. бяха реализирани икономии в размер на повече от 900 МВтч и намаление на вредните емисии във въздуха на столицата с над 260 тона.

 

Още едно доказателство за доверието на потребителите към столичната Топлофикация и за одобрението на предлаганите услуги са  присъединените през 2018г. нови 3081 клиенти. В Бизнес план 2019г. се предвижда запазването на положителния тренд и увеличение броя на абонатите с още 3100.

 

Сред приоритетите в Бизнес плана на „Топлофикация София“ ЕАД за 2019 г., свързани с подобряване на техническото и финансово - икономическото състояние на дружеството са продължаване реализацията на проектите за развитие на мониторинг системата за локализиране на пробиви по топлопреносната мрежа и за рехабилитацията на топлопроводите. Обновяването на топлопреносната мрежа, която е с обща дължина близо 2 000км., дава добри резултати по отношение снижаване на аварийността и повишаване надеждността и качеството на услугата централизирано топлоснабдяване.

 

През 2019г. дружеството предвижда да продължи до продуктивния старт внедряването на интегрираната информационна система за цялостно управление на ресурсите.

 

„Убедени сме, че в резултат от положените усилия, ще постигнем  пълноценно оползотворяване на потенциала на централизирано топлоснабдяване в град София и ще предоставяме все по-добра услуга на повече от 1,5 милиона столичани наши клиенти“, заявиха от „Топлофикация София“ ЕАД.

 

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД