Коледна игра 2018

Днес, 17.12.2018, в навечерието на коледните и новогодишни празници стартираме традиционната ни Коледна игра!

 

Искаме да благодарим на лоялните си клиенти, като им раздадем общо 8 награди - смартфони Huawei P9 lite (2017).

 

Срокът за участие е до 15 февруари 2019 година.

 

За повече информация, прочетете официалния правилник на играта на “Топлофикация София” ЕАД – http://www.toplo.bg/home/, на фейсбук страницата, в Клиентските центрове на дружеството и на телефон 0700 11 111.

 

 

Официален правилник на коледната игра за 2018 година на „Топлофикация София“ ЕАД

 

I.                    ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


1. Организатори:

 

(1)    Коледната игра за 2018 година на „Топлофикация София“ ЕАД (наричана по-нататък „Коледната игра”) се организира и провежда еднолично от „Топлофикация София“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в град София, 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец” 23Б. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „Топлофикация София“ ЕАД (по-нататък наричан Организатор).

(2)    Участници в „Коледната игра” са всички абонати на дружеството, които до 15.02.2019 г. са заплатили задълженията си към „Топлофикация София“ ЕАД, включително фактурата за месец декември 2018 година. Настоящият официален правилник на „Топлофикация София” ЕАД, (нататък в текста наричан „Официалния правилник”) цели запознаване на абонатите с условията, наградите и правилата на „Коледната игра“.

(3)    Организаторът си запазва правото да модифицира или променя правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени. В случай, че участник не приема осъществени промени в Официалния правилник, следва да отправи писмено изявление за несъгласието си до Организатора, с което участието му в “Коледната игра” се преустановява.

(4)    „Официалният правилник“ е достъпен в периода на „Коледната игра“ (17.12.2018 г. – 15.02.2019 г. включително) на страницата на Организатора във Facebook:  https://www.facebook.com/www.toplo.bg/ и на сайта на дружеството (www.toplo.bg).  

 

2. Период на промоционалната кампания:

 

(1)    „Коледната игра” стартира на 17 декември 2018 г. и продължава до 15 февруари 2019 г. включително.

(2)    Организаторът има право да съкрати или удължи срока на кампанията, като оповести това публично на страницата във Facebook:  https://www.facebook.com/www.toplo.bg/, както и на сайта на дружеството (www.toplo.bg).  

(3)    След приключване на „Коледната игра“ дружеството не носи отговорност или по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите, че Кампанията все още продължава. Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според клаузите на този Правилник, като наградите се получават само на територията на Република България.

 

II.  ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

 

1. Право и място на участие:

(1)   В кампанията могат да участват всички абонати на „Топлофикация София“ ЕАД (физически и юридически лица)

(2)   В кампанията не участват служители на дружеството, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

(3)   Кампанията е обявена в сайта на Дружеството - http://www.toplo.bg/home/ , на официалната фейсбук страница https://www.facebook.com/www.toplo.bg/ и във всички центрове за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД в град София - http://www.toplo.bg/contacts/

(4)   Участието в “Коледната игра” не е обвързано с покупка на продукти, а единствено със заплащане на всички задължения към дружеството, включително фактурата за месец декември 2018 година.

(5)   Всяко лице има право да участва в „Коледната игра“ с един или повече абонатни номера, регистрирани на негово име.

(6)   Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook.

 

2.      Участници

 

(1)   Всеки клиент, който отговаря на условията, описани в т.1, с изключение на служители на дружеството, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия), има право да участва в „Коледната игра“.

(2)   В случай, че абонат на „Топлофикация София“ ЕАД не желае да участва в „Коледната игра“, въпреки че отговаря на условията, описани в т. 1, може да заяви това на електронен адрес: info_r@toplo.bg, в срок до 15 февруари 2019 г. включително.

 

3.      Механизъм

 

(1)     Официалният канал за комуникация с участниците в „Коледната игра“ е Фейсбук страницата на Дружеството: https://www.facebook.com/www.toplo.bg/ и телефон 0700 11 111.

(2)     Всеки клиент, който заплати всички свои задължения, включително фактурата за месец декември 2018 година до 31.01.2019 г., има право да участва в „Коледната игра“ на дружеството. Заплащането може да се извърши по удобен за клиента начин: на място в клиентските центрове на Дружеството - http://www.toplo.bg/contacts-cash-desks/, чрез EasyPay, ePay, FastPay, „Български пощи“, или по банков път към сметките на дружеството - https://toplo.bg/residential/payment/cashless.

Размерът на задълженията си, всеки абонат може да научи от хартиената  фактура, която получава на адрес, от електронна фактура, изпратена до посочения имейл, в клиентските центрове на дружеството, или на телефон 0700 11 111.

(3)     Абонати, които имат регистрирани на свое име повече от един абонатен номер, участват за спечелването на една от наградите.

(4)     Един абонатен номер може да спечели само една награда.

(5)     Наградата се получава след установяване на самоличността чрез представяне  на лична карта или документ за наследници, в случаите на абонатен номер, регистриран на име на починал роднина. Наградата се предава на печелившия с Приемо-предавателен протокол, срещу подпис.

(6)     В случай, че не се установи контакт с избран печеливш от тегленето в срок до 01.03.2019 г., неговото място се заема от първата по ред изтеглена резерва.

 

III. НАГРАДИ

 

(1)   В Кампанията се предоставят осем броя награди (смарт телефони).

 

IV. Теглене на наградите

 

(1)   Печелившите абонатни номера се избират на случаен принцип, чрез теглене в присъствие на нотариус на 18.02.2019 г.

(2)   Организаторът избира и 10 участника – резерви.

(3)   Организаторът ще се свърже с печелившите в рамките на 10 работни дни, чрез оставените от клиентите контакти за връзка. Данни за печелившите абонатни номера ще бъдат публикувани в сайта на Дружеството – http://www.toplo.bg/home/ и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/www.toplo.bg/, след изрично писмено съгласие в този смисъл.

(4)   Крайният срок за получаване на всички награди по тази игра е 01.04.2019 г.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

(1)   Защита на личните данни:

Организаторът е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(2)   Правата на Участниците в „Коледната игра“ са гарантирани от Закона за защита на личните данни и приложимата нормативна уредба, чрез осигуряване на защита на личните данни на физическите лица при обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.

(3)   Организаторът няма да обявява по никакъв начин и под никаква форма лични данни на спечелилите абонати. При съгласие, ще бъдат оповестени единствено инициали и абонатни номера.

(4)   Отговорност:

 

·         Организаторът на „Коледната игра“ не е отговорен и няма да бъде страна при случаите на спорове за собственост, свързани с наградите, предмет на „Коледната игра“. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторът на „Коледната игра“ ще определи наградени лица, които официално са спазили условията на този Официален правилник.

·         Организаторът на коледната кампания ще определи наградените участници, които са взели участие в „Коледната игра“ съгласно разпоредбите на този Официален правилник.

·         Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност. В случай, че спечелил участник се откаже от наградата си, ще изгуби правото тя да му бъде присъдена, като Организаторът си запазва правото да се разпорежда с нея. Ако Организаторът установи, че победителите не са изпълнили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторът си запазва правото да преустанови / анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без за това да дължи компенсация или заплащане на победителите. В случай, че Организаторът установи такива обстоятелства, след като наградата е била присъдена на победител, последният трябва да върне наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.

·         Организаторът има основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в Коледната игра са изрично упоменати и обяснени.

·         Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да участват в Коледната игра по причини, свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.

·         Организаторът има право да предприеме необходимите мерки в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази „Коледна игра“.

·         Организаторът не отговаря за качеството на наградата и настъпили вреди, вследствие неправилна употреба.

·         Организаторът не носи отговорност, ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционален период.

·         Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организатора. След датата на публикуване на победителите, в съответствие с този регламент, Организаторът няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата (наградите).

 

(5)   Спорове:
В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в „Коледната игра“, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

(6)   Прекратяване на „Коледната игра“:

„Коледната игра“ може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат, на което Организаторът, по независещи от него причини не може да продължи настоящата кампания, или по едностранно решение на Организатора. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване; Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на сайта http://www.toplo.bg/home/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/www.toplo.bg/