Бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД за 2018 година

 „Топлофикация София” ЕАД продължава и през 2018 г. реализацията на стартиралите мащабни инвестиционни проекти

 

В бизнес плана за  2018 г. компанията предвижда  внедряване на интегрирана система за управление на ресурсите 

 

Нов клиентски портал ще улесни обслужването на клиентите

 

„Топлофикация София“ЕАД представя днес /21.12.2017 г./ своя бизнес план 2018 г. за одобрение от Столичния общински съвет.

 

„Устойчивото развитие на компанията и стремежът за предлагане на конкурентна услуга в дългосрочен план изискват да бъдем последователни при реализацията на набелязаните стратегически проекти, които обхващат период по-дълъг от 1 година.  Затова и в бизнес плана за  2018 година сме заложили да продължим изпълнението на приоритетите, целящи подобряване на финансово-икономическото и техническо състояние на компанията и обслужването на клиентите, като следваме добрите практики в отрасъла. Разчитаме, че в резултат от положените усилия, ще постигнем  пълноценно оползотворяване на потенциала на централизирано топлоснабдяване в град София и ще предоставяме все по-добра услуга на повече от 1,5 милиона столичани“, заяви Георги Беловски, изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД.

 

Основните приоритети на компанията, заложени в предложения Бизнес план за 2018г. са съсредоточени в две основни направления - изпълнение на комплексни мерки, целящи подобряване обслужването на клиентите и реализация на проекти, обезпечаващи модернизацията на производствените процеси и системите за пренос на топлинна енергия.

 

През 2017г. „Топлофикация София“ ЕАД стартира реализацията на проект, който ще внесе качествени промени в управлението, като обедини в единен софтуер с интегрирана модулна структура разработките на бизнес идеите, финансово и управленското счетоводство, доставките, човешкте ресурси, комуналните услуги и т.н Изпълнението на дейностите по планиране и осъществяване на цялостното решение ще се изпълнява в стриктно съответствие с методологията за внедряване на SAP системи, изградена съобразно най-добрите бизнес практики.

 

В изпълнение на комплексните мерки за подобряване обслужването на клиентите дружеството през 2018 г. ще активизира онлайн портал за самообслужване.

 

Порталът ще предоставя широк набор от услуги, като на първия етап от развитие, потребителите ще могат да проследяват задълженията си към дружеството, включително детайлната история на плащанията си, информация за историята на потреблението в имота на клиента отделния и в сградата-етажна собственост, а също така известия за планови и аварийни ремонти, засягащи регистрираните имоти, както и други новини и интересни данни. Освен това клиентите ще имат възможност да подават сигнали за възникнали аварии, оплаквания към дружеството, заявления за ползване на различни услуги и да проследяват статуса на изпълнението им.

 

„Порталът за самообслужване ще позволи на клиентите да взаимодействат много по-бързо и активно с дружеството, без да се налага посещение на офиси и чакане на опашки. Възможността за получаване на известия (нотификации) при аварийни и планови ремонти ще спомогне за своевременната информираност на клиентите в тези важни моменти Предлаганите услуги ще допринесат както за повишаване удовлетвореността на потребителите, така и за подобряване  събираемостта на вземанията. 80% от абонатите са лоялни към компанията и са заплатили задълженията си в срок.“, коментираха от дружеството.

 

В бизнес плана за 2018 г. „Топлофикация София“ ЕАД акцентира и върху проектите, целящи модернизацията на съществуващите производствени мощности и усъвършенстването на технологичните процеси. Дружеството ще продължи осъществяването на няколко амбициозни проекти, стартирали през 2017 г.  и свързани с реконструкцията и модернизацията на енегрийни котли № 7 и 8 в ТЕЦ „София” и турбогенератори ТГ 3 и 4 в ТЕЦ „София Изток”, както и дейностите по проекта за изграждане на Инсталацията за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък. Чрез Инсталацията,  която ще се изгражда на площадка в ТЕЦ „София”,  ще се оползотворява на 180 000 т/год. RDF и така ще  се осъществи диверсификация на горивната база, като като ще се редуцира с около 11 % използваният в дружеството природен газ. След внедряването на съоръжението ще бъдат спестявани по 150 000 т. CO2 ekv/год.   Освен икономическите ползи за компанията от намаляване на разходите за гориво, инсталацията ще даде възможност и за решаване на част от екологичните проблеми на столичния град. Предвижда се  този проект да бъет финансово подпомогнат с европейски средства от  ОП „Околна среда”.

 

Също така през следващата година ще продължи работата по изграждането на нова ко-генерираща инсталация с инсталирана мощност 10 MWt топлинна мощност и 10 MWe електрическа мощност във ВОЦ „Овча купел“ – 2, като този проект е съфинансиран от МФК „Козлодуй“. Инсталацията ще покрива изискванията за високоефективно екологично производство и в резултат от нейното внедряване ще бъдат спестени 4 300 т.  CO2 ekv/ год. 

 

„Модернизацията на съоръженията в топлоизточниците има за цел да бъдат изпълнени нормативните изисквания от Директива 2012/27/ЕС  за високоефективно комбинирано производство, да способства за спестяване на емисии COи да подпомогне икономическата и финансова стабилизация на дружеството.”, коментираха експерти от „Топлофикация София” ЕАД.

 

През 2018 година ще продължи внедряването на софтуерната програма “Termis” /втора фаза на проекта/, чрез който ще се постигне оптимизация на дейността по преноса на топлинна енергия. Termis ще получава данни в реално време от съществуващите SCADA системи, както и прогноза за климатичните условия. Това ще даде възможност за непрекъснато предвиждане на топлинния товар дори и по време на периоди с бързо променящи се или с екстремални климатични условия. Освен това са предвидени за изграждане и нови контролни точки, където ще се проследяват и измерват налягането и температурите на входа и изхода на абонатните станции, както и параметрите в някои от възловите участъци на топлопреносната мрежа. Данните ще се подават към софтуера Termis и ще осигурят необходимата информация за изготвянето на режимите на топлоснабдяване. Изпълнението на тези проекти ще даде възможност да се реализират икономични режими на топлоснабдяване, без това да бъде за сметка на топлинния комфорт на потребителите, да се редуцират  CO2 емисиите и да се намалят разходите за преноса на топлинна енергия.  

 

С цел да  бъде оползотворен в много по-голяма степен потенциала на централизираното топлоснабдяване в столицата дружеството стартира през 2017г. важен проект за въвеждането на система за мониторинг и управление в 4 200 абонатни станции в топлорайон „София“. Неговата реализация ще продължи и през 2018г., когато са предвидени за изпълнение основните дейности по проекта в централна градска част. Системата за дистанционен мониторинг и управление на абонатните станции дава възможност на клиентите да бъдат не само информирани, но и активни, като менажират потреблението на топлинна енергия в сградата чрез Интернет и да правят анализи на консумацията си, за да предприемат подходящи енергоспестяващи дейности. Освен това в дружеството ще могат да идентифицират предаварийните и аварийните ситуации, да разпознават генезиса на авариите и да набелязват необходимите действия. Проектът предстои да бъде реализиран в следващите години и в останалите топлорайони в столицата.

 

В бизнес плана за 2018 г. е заложена и реконструкцията на 20 км. топлопроводи през летните месеци. Рехабилитацията на топлопреносната мрежа  дава добри резултати по отношение снижаване на аварийността и повишаване надеждността и качеството на услугата централизирано топлоснабдяване.  За изпълнение на инвестиционната програма на  „Топлофикация София“ ЕАД през  2018 г. са предвидени  97,5 млн. лв. Собствените средства са за обекти на стойност 87,1 млн. лв., а привлечените са грантови от  Международен фонд „Козлодуй“.