Обява за търг

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

в изпълнение на Решение № 348 по Протокол 35/22.06.2017 г. на

Столичен общински съвет

 

ОБЯВЯВА

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

 

Недвижим имот, находящ се в град Нови Искър, район „Нови Искър”, кв. „Курило”, представляващ съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 108, том ХV, рег. № 23830, дело № 2228/2016год, издаден на 16.11.2016г., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00357.5350.1166 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК,  с площ от 41 665 /четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друго производство на продукти от нефт, въгрища, газ, шисти, стар идентификатор: 00357.5350.53, номер по предходен план: 7, при съседи по кадастрална скица поземлени имоти с идентификатори: 00357.5350.585, 00357.5350.1112, 00357.5350.543, 00357.5350.71, 00357.5350.547, 00357.5261.162, 00357.5350.69, 00357.5350.2, 00357.5350.52, 00357.5350.531, 00357.5350.1135, 00357.5350.101, 00357.5350.1165.

 

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 19.07.2017 г. от 10.00 часа.

 

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА:  754 428 лв. /седемстотин петдесет и четири хиляди четиристотин двадесет и осем лева/ без ДДС.

 

СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 7 544 лв./ седем хиляди петстотин четиридесет и четири лева/.

 

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 75 442 лв./ седемдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и два лева/.

 

Депозитите се внасят по банкова сметка на „Топлофикация София” ЕАД:

Общинска банка АД, улица „Врабча“ 6, 1000 София:

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG48SOMB91301011253302

 

Търгът ше се проведе в сградата на „Топлофикация София” ЕАД - гр.София, ул. „Ястребец” № 23Б в заседателната зала.

 

Цената на един комплект тръжна документация е 100 лв./сто лева/ без ДДС.

 

Закупуване на тръжна документация може да се извърши в сградата на Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД, находяща се в гр.София 1680, ул. „Ястребец” № 23Б всеки работен ден от 04.07.2017 г. до 18.07.2017 г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.

 

Оглед на обекта може да се извърши след закупуване на тръжна документация от деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен 04.07.2017 г. до 18.07.2017 г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.

 

Срок за подаване на заявления за участие в търга - не по-късно от последния работен ден,
предхождащ търга, в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД от 08.00 до 16.00
часа.

 

Дата на повторно провеждане на търга: 17.08.2017 г. в същия час.

 

Закупуване на тръжна документация може да се извърши в сградата на Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД, находяща се в гр.София 1680, ул. „Ястребец” № 23Б всеки работен ден от 19.07.2017 до 16.08.2017 г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.

 

Оглед на обекта може да се извърши след закупуване на тръжна документация от деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден 19.07.2017 до 16.08.2017 г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.

 

Срок за подаване на заявления за участие в търга - не по-късно от последния работен ден,
предхождащ търга, в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД от от 08.00 до 16.00
часа.

 

За допълнителна информация: тел.: 0893 61 65 58.