Срокове за плащане

Месечните дължими суми за топлинна енергия се заплащат до 20 число на месеца, следващ този на доставка на услугата,
след получаване на издадената фактура.

ПРИМЕР: Ако вашата фактура за месец февруари е издадена на 16.03, следва да я заплатите до 20.04.

Лихви се начисляват върху :

Месечните фактури за дялово разпределение

Изравнителната сметка за сезона

Обща фактура*
*това е фактурата, която включва цялото потребление за отчетения период 1.05.2018 – 30.04.2019.

Сметки базирани на реален месечен отчет

Безкасово плащане

Спестете време и усилия


Още
Касово плащане

Платете в удобно за Вас място


Още