Конкурс за отдаване под наем на имот, собственост на „Топлофикация София” ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

 

 

„Топлофикация  София” ЕАД – гр. София, ул.Ястребец” № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София” ЕАД по т. 11 от Протокол № 2/14.01.2021 г., обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството

 

I Имот с предназначение ведомствен бюфет:

 

1. Местонахождение: гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б;

2. Състояние: в съответствие с предназначението;

3. Площ: обща – 88,00 кв.м., в т.ч.:

-   Търговска площ за обслужване - 65 кв.м;

-   Спомагателна площ – кухня 20 кв.м,

-   Складова площ - 3 кв.м;

  - Допълнителни помещения, които могат да се използват от персонала - санитарни възли и общи части;

 

Начална месечна наемна  цена: 500.00 (петстотин) лв. без ДДС; Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

 

Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца

 

Закупуване на  конкурсната документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец” № 23 Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 03.02.2021 г., срещу представен документ за платената цена размер на 20.00 лв. (двадесет) лева без ДДС, която може да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка” АД,  IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF или в брой, на касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 Б, ет. 1, ст. 105

За въпроси и допълнителна информация на тел: 02 903 3220

 

Краен срок и място за приемане на предложенията: до 17:00 ч. на 03.02.2021 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, информационен блок, гише № 1 и /или 2

Депозит

Гаранционната вноска за участие в конкурса (депозит): 45.00 лв. (четиридесет и пет лева) с ДДС, която трябва да бъде представена под формата на парична сума, платима по сметка на “Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка ” АД,  IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF или в брой, на касата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец”, № 23 Б, ет. 1, ст. 105

 

Оглед на обекта

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. в срок до 03.02.2021 г. след заявка на  телефон 02 903 3220

 

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 04.02.2021г. в 09:30 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б.