Сравнителна информация за настоящия и предходните отоплителни сезони

Съгласно препоръка на КЕВР от 17.12.2020 г. за ежемесечно информиране на клиентите за размера на произведената и подадена топлинна енергия през отоплителния период на 2020 -2021 г., предоставяме сравнителна информация за настоящия и предходните отоплителни сезони.

 

 

 

 

 

Информация за количествата произведена топлинна енергия за месец декември 2020 г., ще бъде предоставена веднага след окончателното обобщение на данните подадени от абонатните станции. Информирането на потребителите, които са избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се изготвят на база прогнозни данни се извършва с цел предоставяне на възможност за контролиране на потреблението и планиране на разходите.

Данните ще бъдат предоставяни ежемесечно до края на отоплителния сезон.

Напомняме, че всеки потребител може да намери подробна информация за общата подадена топлоенергия до абонатната станция, отчетената средномесечна температура и денградусите на 2-ра страница в съобщението към месечната фактура. В данните и поясненията за изготвянето на фактурата са посочени и съответните показатели за предходния отоплителен сезон.