Обща фактура за топлинна енергия

„Топлофикация София“ ЕАД е възстановила на потребителите 24 милиона лева от намалението на цената

 

Общите фактури за потребената топлинна енергия от клиентите са изготвени

 

„Топлофикация София“ ЕАД вече е възстановила 24 милиона лева на своите потребители от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия. Към 17 август 2020 г. чрез прихващане на сметките за м. юни са върнати над 10 млн. лв., а със сметките за м. юли и годишните изравнителни сметки - още 13,8 млн. лв. Остават за възстановяване още 12 798 316 млн. лв., с които ще бъдат прихванати бъдещи сметки на потребителите.

 

Топлинните счетоводители предадоха изравнителните сметки за парно и топла вода.  На тази база „Топлофикация София“ ЕАД изготви Общите фактури за потребената топлинна енергия за периода 1 май 2019 г. – 30 април 2020 г. От днес те са достъпни на Интернет страницата на дружеството и в Центровете за обслужване на клиенти. 

 

Предвид ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия за периода 1 юли 2019 г. - 31 март 2020 г. и с оглед предоставяне на цялостна информация на потребителите за изчислението на сметките в съобщенията към общите фактури на потребителите са посочени ценовите периоди и съответната цена на топлинната енергия без ДДС, фактурираните количества топлинна енергия по старата цена и изравнение на потреблението по новата,  по-ниска цена. Така клиентите ще могат да видят какво е общото им реално потребление за периода 1 май 2019 г. - 30 април 2020 г.

 

Приложение: Съобщение към Обща фактура

 

С цел прозрачност и коректност към клиентите, дружеството предоставя подробна информация на втора страница в съобщението към общата фактура. Там всеки потребител може да направи проверка на изчисленията, като види сумата за реално консумираната топлинна енергия за посочения период и колко е платил по фактурите за същия период, каква е общата сума за възстановяване чрез прихващане във връзка с ретроактивното намаляване на цената на топлинната енергия, колко от тази сума вече е прихваната през м. юни и по общата фактура, ако има доплащане. На отделен ред е посочено колко остава за прихващане от бъдещи сметки. Ще напомним, че тази сума, съгласно нормативната уредба, не може да бъде изплащана на потребителя, а остава за погасяване на следващите месечни сметки до нейното изчерпване. Клиентите, които имат да доплащат от изравнителната сметка, могат да  видят на последния ред информация за окончателната сума за доплащане след извършеното прихващане.

 

Част от топлинните счетоводители са изготвили изравнителните сметки само с новата, ретроактивна цена на топлинната енергия, без да отчетат сумите за възстановяване чрез прихващане от бъдещи сметки, като по този начин се стига до разминаване в сумите за връщане от изравнение.

 

С оглед още по-добра информираност на абонатите в съобщението е предоставена допълнителна таблица, в която са посочени количеството фактурирана топлинна енергия за периода 1 юли 2019 г. – 31 март 2020 г., сумите, изчислени по старата и по новата цена и каква е сумата за възстановяване чрез прихващане от бъдещите месечни сметки. Напомняме, че съгласно Решение Ц-25 от 24.06.2020г. на КЕВР тези суми не се връщат на потребителите и не с тях не могат да се покриват просрочени стари задължения. С тях ще бъдат прихващани само сумите за топлинна енергия в следващите сметки без таксата за услугата „дялово разпределение“, тъй като тя не се включва в цената на топлинната енергия.

 

„Топлофикация София“ ЕАД и тази година предлага на своите клиенти, които имат суми за получаване от годишното изравнение  няколко възможности, за да могат да си изберат най-удобния за тях начин.  Сумите могат да бъдат преведени по банков път, получени на каса на „Топлофикация София” или оставени за покриване на следващи сметки.

 

Потребителите, желаещи да получат парите си по банков път, трябва да попълнят заявление, което е налично в сайта на дружеството – www.toplo.bg в раздел „Битови клиенти“, рубрика „Дялово разпределение“. Попълненото заявление заедно с удостоверение за банкова сметка трябва да бъде изпратено на и-мейл адрес: inf_r@toplo.bg. Заявленията могат да бъдат изпратени и по пощата или подадени в Центровете за обслужване на клиенти.

 

Потребителите, които предпочитат да получат сумите в брой, могат да го направят в посочените Центрове за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД. Сумите ще бъдат изплащани само на титуляра на партидата или на упълномощеното от него лице. Дружеството може да възстановява суми на онези клиенти, които нямат просрочени неплатени сметки. Напомняме, че при посещение в Центровете за обслужване на клиенти с оглед спазването на противоепидемичните мерки срещу Covid 19 посетителите ще изчакват реда си извън касовите салони, а вътре в тях ще бъдат допускани само с поставена предпазна маска...

 

Работното време и адресите на Центровете за обслужване на клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД са посочени в приложената таблица. С цел по-бързо обслужване на потребителите към клиентските центрове са пренасочени допълнително служители.

 

Сумите за доплащане и месечните сметки за топла вода за м. юли могат да бъдат внесени във всеки център за обслужване на клиентите, касите на Easy Pay, Fast Pay и Български пощи или по безкасов път, онлайн чрез ePay, чрез банкомати, електронно банкиране или открита разплащателна сметка.

 

Напомняме на потребителите, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до дома си, че имат възможност да го направят до 31 август. За целта трябва да се свържат с тях и да определят допълнителна дата за отчет и проверка на уредите. Дори да не е използвано отопление и топла вода в имота, уредите трябва да бъдат отчетени от представител на фирмата за дялово разпределение. В противен случай  нормативната уредба предвижда да бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата. Според новите срокове, заложени в Наредбата за топлоснабдяване, възражения по изравнителните сметки могат да бъдат подавани до 31.08.2020 г. След тази дата повече няма да има възможност за преизчисляване на изравнителните сметки. 

 

Възстановяването на суми от изравнение се извършва в следните Центрове за обслужване на клиенти:

 

               

ж.к. „Борово”,
          ул. „Ястребец” № 23Б

8:30ч. – 18:00 ч.

бул. „Княз Александър Дондуков” № 56

7:00 ч. – 18:30 ч.

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11

7:00 ч. –18:30 ч.

бул. „Цариградско шосе” № 28Б

8:30 ч. – 18:00 ч.

ж.к. „Младост-3” бл. 310, вх. 4, партера

7:00 ч. – 18:30 ч.

ул. „Владимир Зографов” № 90

 8:30 ч. – 16:30 ч.

ж.к. „Люлин” трафопост до бл. 101

    7:00 ч. – 18:30 ч .