Възстановяване на суми

„Топлофикация София“ ЕАД започна да възстановява на своите клиентите сумите от ретроактивното намаление на цената на природния газ и съответното намаление на цената на топлинната енергия за периода 07.2019 г. - 03.2020 г.

 

В сметките на всички потребители за м. юни 2020 г., независимо дали са на реален месечен отчет, на прогнозно потребление с годишно изравнение или заплащат на равни месечни вноски е извършено прихващане на сумите.

 

За същия месец (юни 2020 г.) остава месечната такса за дялово разпределение, която не влиза в цената на топлинната енергия и следователно няма да бъде прихващана.

 

Съгласно решението на КЕВР, конкретните суми за възстановяване се отнасят за периода 07.2019 г. - 03.2020 г. Според предписанието на регулатора, сумата за възстановяване на всяка месечна фактура за топлинна енергия в посочения период се изчислява по следната формула:

 

Сума за Възстановяване = (Фактурирано количество топлинна енергия, умножено по старата цена) – (Фактурирано количество топлинна енергия, умножено по новата цена)

 

Пример:

  • Стара цена: 95,64лв. за 1 MWh
  • Нова цена: 85,07лв. за 1 MWh
  • Имаме месечна фактура за топлинна енергия с количество 3,276 MWh на стойност 313,32 лв.
  • Сумата за възстановяване за съответния месец е: (3,276 х 95,64) – (3,276 х 85,07) = 313,32 – 278, 69 = 34,63 лв.

 

След извършеното първо прихващане с юнската сметка, клиентите ще могат да видят на отделен ред в месечното съобщение каква сума остава за възстановяване.

 

Пример:

 

Ако общо за даден топлоснабден имот трябва да бъдат възстановени 120 лева и от тях вече са прихванати с юнската сметка 24 лв., то в реда „Сума за възстановяване чрез прихващане за периода 07.2019 г. - 03.2020 г.“ ще фигурират 96 лв.

В месечните съобщения, които потребителите ще получат в следващите дни, на първата страница ще бъде посочена информацията за възстановяване на сумите за всеки имот. На отделен ред ще бъдат изведени: общата сума за възстановяване, каква сума е приспадната със сметката за м. юни, каква сума остава за приспадане през следващите месеци и накрая е посочено колко трябва да плати клиентът по фактура за съответния месец. С цел повече яснота за потребителите, прилагаме  образец на месечно съобщение.


 

Усвояването ще се извършва всеки следващ месец до изчерпване на цялата преизчислена сума, отнасяща се за всеки конкретен имот.

 

Съгласно действащата нормативна уредба (ЗИД на ЗЕ), сумите за възстановяване от ретроактивното намаление на цената на природния газ, ще бъдат прихващани от бъдещи месечни сметки за топлинна енергия, както и от Общата фактура и изравнителните сметки  по описания начин. На лицата, които са загубили качеството на клиент и не дължат суми за топлинна енергия, възстановяването на разликата ще се извършва въз основа на писмено заявление с посочена банкова сметка, по която да бъде преведена сумата.