„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на помещения – част от активите на др

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

УКАЗАНИЯ

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

„Топлофикация София” ЕАД — гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на УС на „Топлофикация София” ЕАД № 34./ 04.06. 2020 г. обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството.

I. Обект на конкурса - отдаване под наем на следния имот с предназначение ведомствен бюфет за хранене на персонала:

1. Обект 1 - Помещение с предназначение ведомствен бюфет в ТЕЦ „София Изток”:

1.1.  Местонахождение: ул. ,Димитьр Пешев” № 6;

1.2.  Състояние: в съответствие с предназначението;

1.3.  Площ: обща— 173.08 кв.м.

Столова - 118,80 m2;

Преддверие - 23,68 m2;

Санитарю: помещения - 30,60 m2

 

II. Начална месечна наемна цена:

Обект 1 - Помещение с предназначение ведомствен бюфет в ТЕЦ „София Изток”

  1. Не по-малко от 750.00 (седемстотин и петдесет) лв. без ДДС;
  2. Консумативните разходи — вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.
  3. Срок за отдаване под наем — 35 (тридесет и пет) месеца

 

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

Цената на конкурсната документация е в размер на 50.00 лв. (петдесет лева) без ДДС и може да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, ВIC: SOMBGSF

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. ,Ястребец” № 23 Б, ет. З, ст. 322, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 30.06.2020 г., срещу представен документ за платената цена.

След закупуване на конкурсната документация, кандидатите могат да отправят въпроси и да получат допълнителна информация на тел: +359 2 905 7223 — ръководител отдел „Ремонтнотехнически“ Йордан Йорданов, ТР София-изток.

 

IV.    Краен срок и място за приемане на предложенията:

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 01.07.2020 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД ул. „Ястребец” № 23 Б, информационен блок, гише № 1 и/или 2.

 

 

V.       Размер на депозита:

Гаранционната вноска за участие в конкурса (депозит): 750.00 лв. (седемстотин и петдесет лева) без ДДС, съответно 900.00 лв- (деветстотин лева) с ДДС.

Обект 1 - Помещение с предназначение ведомствен бюфет в ТЕЦ „София Изток“

Гаранционната вноска за участие в конкурса трябва да бъде представена под формата на парична сума, платима по сметка на ”Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка “ АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, ВIC: SOMBGSF.

           След обявяването на резултатите от конкурса депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената.

 

VI.    Време и начин за оглед на обекта:

Оглед на обекта може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. в срок до 01.О7.2020 г. след заявка на посочения телефон.

Тел. за заявяване на огледи: +359 2 905 7223 — ръководител отдел „Ремонтно-технически” Йордан Йорданов, ТР „София-изток”.

 

VII.  Разглеждане и оценяване на предложенията:

        Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 02.07.2020г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД — ул.„Ястребец” № 23 Б по реда на постъпването им.