„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на помещения – част от активите на др

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

УКАЗАНИЯ

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

„Топлофикация София” ЕАД — гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговскитете дружества и Решение на УС на „Топлофикация София” ЕАД № 34/04.06.2020 г. обявява конкурс за отдаване поднаем на активи, собственост на Дружеството

 

I. Обект на конкурса - отдаване под наем на следните имоти с предназначение каса за заплащане на сметки от комунални услуги:

1. Обект 1 - Помещение (самостоятелна сграда)

1.1 . Местонахождение: гр. София, ж. к. ”Разсадника”, до бл.26;

1.2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; З работни места;

1.3. Площ: помещение —търговска запа, с обща площ 77 кв.м.

 

2.  Обект 2 - Помещение (част от жилищен блок)

2.1.  Местонахождение: гр. София, ж. к. ”Дианабад” бл. 26;

2.2.  Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; З работни места;

2.3.  Ппощ: помещение — търговска зала, с обща площ 67 кв.м.

З. Обект З - Помещение (част от жилищен блок)

З.1. Местонахождение: гр. София, ж. к. ”Красно село”, кв. „Борово“, ул. ,Д. Тошев”, бл. 223а, маг. № 4;

З .2. Състояние: оборудено в съответствие с предназначението; З работни места;

3.3. Площ: помещение — търговска зала, с обща площ кв.м.

 

II. Начална месечна наемна цена:

За обект 1:ж. к. ”Разсадника”, до бл.26;

​   1.Общо 408 (четири стотин и осем) лв. без ДДС;

2.  Консумативните разходи — вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя;

  З. Срок за отдаване под наем — 35 (тридесет и пет) месеца

 

 

За обект 2: ж. к. ”Дианабад” бл. 26

1.  Общо 449 (четиристотин четиридесет и девет) лв. без ДДС;

2.  Консумативните разходи — вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя;

  З. Срок за отдаване под наем — 35 (тридесет и пет) месеца

 

За обект З: ж. к. ”Борово”, ул. „Д. Тошев”, бл. 223а, маг. № 4

   1. Общо 625 (честотин двадесет и пет) лв. без ДДС;

   2.  Консумативните разходи — вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя;

   З. Срок за отдаване под наем — 35 (тридесет и пет) месеца

 

 

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

    

    Цената на конкурсната документация е в размер на 50 лева без ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

 

- по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка”АД,

IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, ВIC: SOMBGSF

Лицата, закупили конкурсна документация, могат да поставят въпроси и да поискат допълнителна информация на телефон: 0893566132 — госпожа Елена Козарева

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет- З, ст. 322, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. до 29.06.2020 г., срещу представен документ за платената цена.

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

Срокът за подаване на доткнти е до 17:00 ч. на 30.06.2020 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23 Б, информационен блок, гише № 1 и /или 2.

V.    Размер на депозита:

Гаранционната вноска за участие в конкурса (депозит) за всеки отделен обект е: 

За обект 1 ж. к. ”Разсадника”, до бл.26 — 408 (четири стотин и осем) лева без ДДС;

За обект 2 ж. к. ”Дианабад” бл. 26 — 449 (четиристотин четиридесет и девет) лева без ДДС;  

За обект З ж. к. ”Борово”, ул. ,Д. Тошев”, бл. 223а, маг. № 4 — 625 (шестотин двадесет и пет) лева без ДДС.

Гаранционната вноска за участие в конкурса трябва да бъде представена под формата на парична сума, платима по сметка на ”Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка ” АД,

IBAN: BG48SOМB 9130 1011 2533 02, ВIC: SOMBGSF

VI.    Време и начин за оглед на обекта:

Оглед на обектите може да се осъществи всеки ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. в срок до 30.06.2020 г. след заявка на посочения телефон: 0896 777 203 — госпожа Мариана Попова

VII.  Разглеждане и оценяване на предложенията:

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на

01.07.2020 г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД — ул. “Ястребец”  23 Б.