Конкурс за отдаване под наем на площи

„Топлофикация София” ЕАД, гр. София,  ул. „Ястребец” № 23Б,

 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ,

на основание Наредба на Столичен общински съвет за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, обявява конкурс за отдаване под наем на активи, представляващи част от капитала /имуществото/ на Дружеството и Решение по Протокол № 25 от заседание  на Управителния съвет на Дружеството, проведено на 30 април 2020 г.,

 

 

І. Обект на конкурса – отдаване  под наем на:площи в обекти на територията на „Топлофикация София“ ЕАД с предназначение монтаж и обслужване на самопродавни машини за напитки и закуски за нуждите на персонала на дружеството, съгласно спецификация на обектите и обслужването

      

      1. Обект 1 - Централно управление - 5 (пет) кв. м. общо, включващ подобекти:

 

1.1. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда (Централно управление) на „Топлофикация София” ЕАД

Местонахождение-гр. София, ул. ,,Ястребец” № 23 Б, ет. 1, корпус Обслужване на клие ти.

1.2. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда (Централно управление) на „Топлофикация София” ЕАД.

Местонахождение - гр. София, ул. ,,Ястребец” № 23 Б с вход на „Природа” № 2, ет. 2, корпус с достъп за служители.

1.3. Терен от 1 /един/ кв. м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на Аварийна служба на „Топлофикация София” ЕАД.

Местонахождение- ул. ,,Житница” № 34, сграда с ограничен достъп - за служители на службата на 24-часов режим на работа.

1.4.  Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за закуски, храни и безалкохолни напитки на територията на Аварийна служба на „Топлофикация София” ЕАД.

Местонахождение- ул. ,,Житница” № 34, сграда с ограничен достъп - за служители на службата на 24-часов режим на работа.

1.5.  Терен от 1 / един/ кв. м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на телефонен център на „Топлофикация София” ЕАД.

Местонахождение- ул. ,,История славянобългарска” № 6, обособена сграда на територията на ТЕЦ/ТР „София” с ограничен достъп - за служители на структурната единица.

      

      2.  Обект 2 - ТР „Земляне”, включващ подобекти:

 

2.1. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда на ТР “Земляне”.

Местонахождение: гр. София, ул. ,,Природа” № 2, ет. 1 - сграда с ограничен достъп - за служители.

2.2. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на териториятана административна сграда на ОЦ “Земляне”

Местонахождение: гр. София, ул. ,,Костенец” № 5, сграда с ограничен достъп - за служители.

 2.3. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на сградата на ОЦ “Земляне”, ,,Аварийно възстановяване и ремонт”.

Местонахождение: гр. София, ул. ,,Костенец” № 5, корпус на сграда с ограничен достъп - за служители.

2.4. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на сградата на ОЦ “Земляне” , ,,Автотранспорт и строителна механизация”.

Местонахождение: гр. София, ул. ,,Костенец” № 5, обособена сграда с ограничен достъп - за служители.

2.5. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на теритррията на административна сграда на ВОЦ “Овча Купел-1”.

Местонахождение: гр. София, ул. ,,Месечинка” № 1, производствена сграда с ограничен достъп - за служители на сменен режим на работа.

2.6. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда на ВОЦ “Овча Купел-2”.

Местонахождение: гр. София, ул. ,,Обиколна”, производствена сграда с ограничен дос п- за служители на сменен режим на работа.

2.7. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда на ПС „Бъкстон”.

Местонахождение: гр. София, бул. ,,Братя Бъкстон” № 12, сграда с ограничен достъп - за служители;

          

     3. Обект  3 - ТР „Люлин”, включващ подобекти:

 

3.1. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на територията на административна сграда на ОЦ “Люлин”.

Местонахождение: гр. София, гара Волуяк, сграда на територията на отоплителна централа с ограничен достъп - за служители на сменен режим на работа.

3.2. Терен от 1 /един/ кв.м. за монтаж на самопродавна машина за топли напитки на

територията на административна сграда на ТР “Люлин”.

Местонахождение: гр. София, ул. ,,Владимир Зографов” № 90, сграда с ограничен достъп - за служители.

      

      4.   Обект 4 - ТР „София изток”, включващ два подобекта:

 

4.1.   Терен от 5 /пет/ кв.м. за монтаж на 5 (пет) броя самопродавни машинини на територията на ТР “София изток” (ТЕЦ), всеки от който представлява отделен подобект (с посочено местороложение - цех), от които:

-    2 кв. м. с местонахождение: гр. София, ул. ,,Димитър Пешев” № 6, административна сграда - ет. 1 (1 бр. автомат за топли напитки и 1 бр. автомат за закуски, храни и безалкохолни напитки);

-   1 кв. м. с местонахождени : гр. София, ул. ,,Димитър Пешев” № 6, производствен корпус -  ет 0\ (1  бр.  автомат за закуски, храни и безалкохолни напитки);

- 2 кв. м. с местонахождение: гр. София, ул. ,Димитър Пешев” № 6, производствен корпус - ет.3 (1 бр. автомат за топли напитки и 1 бр. автомат за закуски, храни и безалкохолни напитки)

4.2.    Терен от 3 /три/ кв.м. за монтаж на · 3 машини на територията на ТР ” София изток” (обекти на топлофикационния район), от които:

-   2 кв.м с местонахождение: гр. София, бул. ,,Цариградско шосе” № 28Б, ет. 1 с достъп на персqнал и на юшенти (1 бр. автомат за топли напитки и 1 бр. автомат за закуски, храни и безалкохолни напитки);

- 1 кв. м. с местонахождение: гр. София.,.бул. ,,Цариградско шосе” № 28Б, ПС „Искър” - с ограничен достъп на персонал (1 бр. автомат за топли напитки);

 

      5.    Обект 5 ТР „София”, включващ подобекти на територията на обект със специален режим на достъп като стратегически обект:

 

5.1. Терен от 3 lтриl кв.м. за монтаж на 3 ( три броя) самопродавни машини за топли напитки на територията на ТР “София”, всеки от който представлява отделен подобект (с посочено местоположение - цех).

 

 

II  Условия и указания за участие и провеждане

 

     1. Решението на УС за началната месечна наемна цена за всеки един от подобектите се основана на оценки, извършени от лиценциран оценител и е както следва:

1.1. За Обект 1 - Централно управление - 510 лв. без ДДС.

1.2. За Обект 2 - ТР „Земляне” - 550 лв. без ДДС.

1.3. За Обект 3 -ТР „Лlолин” - 168 лв. без ДДС.

1.4. За Обект 4 - ТР „София Изток” - 874 лв. без ДДС.

1.5. За Обект 5 - ТР „София” - 298 лв. без ДДС.

Консумативните разходи за вода и електрическа и топлинна енергия са включени в наемната цена.

 

   2. Срок за отдаване под наем - 35 (тридесет и пет) месеца.

 

   3.  Цена на конкурсната документация за всеки обект - 20,00 лв. (двадесет лева) без ДДС, която следва да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 10112533 02, BIC: SOМВGSF. Документацията се получава  в  сградата  на  „Топлофикация  София” ЕАД, ул. ,,Ястребец” № 23 Б,  ет.  3,  ст. 322 , всеки работен ден от 08:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. до .;  10.06.2020 г., срещу представен документ за платената цена. Сумата не се възстановява на участниците.

    4. Депозит -  Размерът на депозита за участие в конкурса за всеки отделен обект е както следва:

4.1.  За обект 1 - Централно управление - 51,00 лв. (петдесет и един лева) без ДДС.

4.2.  За обект 2 - ТР „Земляне” - 55 лв. (петдесет и пет лева) без ДДС.

4.3.  За обект 3 - ТР „Люлин” - 17 лв. (седемнадесет лева) без ДДС.

4.4.  За обект 4 - ТР „София-Изток” - 88 лв. (осемдесети осем лева) без ДДС.

4.5.  За обект 5 - ТР „София”- 30 лв. (тридесет лева) без ДДС.

 

Депозитът за участие в конкурса трябва да бъде представен под формата  на  парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева в  „Общинска  банка  “  АД, IBA№ BG48SOMB 9130 10112533 02, BIC: SOМВGSF.

 

      5. Срок за закупуване на конкурсна документация всеки  работен ден  от 9:00 до 12:00 ч.  и  от 13:00 до 17:00 ч., ул. Ястребец № 23Б, Централно управление и оглед на обектите - предмет на конкурса след заявка  на телефон:

02 903 3113 до 10.06.2020 г

 

       6. Подаване на заявления за участие всеки работен ден до 17:00 ч. . в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен блок, гише № 1 и /или 2 с краен срок 10.06.2020 г.

 

         7. Разглеждане назаявления: разглеждането и оценяването на предложенията, направени от кандидатите ще се  извърши на 11.06.2020 г. от 10:30 ч. в зала 412  Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД-ул. ,,Ястребец” № 23 Б.