Цената на топлинна енергия за столичани намалява с още 5,15%

С решение на Комисията, считано от 1.05.2020 г., се определят нови пределни цени на топлинната енергия на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, ползващи природен газ като основен енергиен носител. За потребителите в София цената на топлинната енергия се намалява с 5,15 %, във Враца – с 4,14%, в Пловдив - с 1,08 %, в Плевен - с 2,62 %, в Бургас – с 2,97 %, във Варна – с 1,30 %. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 3,04 % по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 2,90%.
 
„Топлофикация София“ предлага на клиентите облекчения при плащането на сметките
 
През март и април клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД използваха активно дигиталните и безкасовите начини за плащане на сметките си. След въвеждането на извънредното положение в страната на 13 март 2020 г. и с оглед спазване мерките за безопасност и сигурност, дружеството призова своите потребители да се възползват от възможностите за електронно банкиране и безкасово плащане. С цел разширяване на възможностите за обслужване и облекчение за своите клиенти, компанията разкри сметки в още две банки – ДСК и Уникредит:
 
Банка ДСК – ЕАД – STSABGSF/BG88STSA93000026741115
Уникредит Булбанк АД – UNCRBGSF/BG58UNCR70001523957684
 
Според Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД, абонатите „заплащат фактурите си за потребеното количество топлинна енергия за отчетния период в 45-дневен срокслед изтичане на периода, за който се отнасят“. Следва да напомним на клиентите с прогнозни месечни сметки, че единствено столичната Топлофикация не начислява наказателна лихва при просрочие на тяхното плащане. Освен това от няколко години дружеството предлага и опцията за частично плащане на месечната сметка.
 
Предвид трудностите, пред които са изправени потребителите в резултат на извънредното положение, „Топлофикация София“ ЕАД предоставя и възможност за разсрочване на натрупаните просрочени задължения. За целта е необходимо тези клиенти да се свържат с дружеството чрез дигиталните комуникационни канали www.facebook.com/www.toplo.bg, E-mail: info_r@toplo.bg или чрез информационния телефон 0 700 11 111, за да насочени към съответните експерти.
 
Напомняме на нашите потребители, че на 29 април приключи отоплителен сезон 2019 – 2020 г. и предстои кампанията за отчет на уредите за дялово разпределение и изготвяне на годишните изравнителни сметки. Отчетите ще се извършват по график след отмяна на извънредното положение. Клиентите ще бъдат своевременно уведомени от обслужващите ги топлинни счетоводители за графиците на отчетите.
 
В изпълнение на новите разпоредби, приети в Закона за енергетиката, „Топлофикация София“ ЕАД ще извърши преизчисление на сметките на своите клиенти в законово определените срокове и след като КЕВР определи ретроактивните цени на природния газ и на топлинната енергия за периода от 5 август 2019г. до 31 март 2020г. Така клиентите, които имат ежемесечен реален отчет на уредите си за дялово разпределение, ще получат сумите още с първите си месечни сметки след утвърждаването на ретроактивните цени от КЕВР. За останалите потребители, които получават прогнозни месечни сметки, сумите ще бъдат отразени в годишните изравнителни сметки и ще са видни през м. юли 2020 г..