Мерки за защита и безопасност на служители и клиенти

В „Топлофикация София“ ЕАД се проведе заседание на създадената на 2 март 2020 г.  със заповед на изпълнителнителния директор инж. Александър Александров Комисия по координация на действията за превенция на разпространението на COVID-19. По решение на Комисията своевременно са предприети мерки за защита и безопасност на служителите и клиентите.

 

Всички работни помещения, както и офисите, посещавани от клиенти се дезинфекцират с препоръчаните от здравните органи дезинфектанти. Извършена е приоритизация на работниците и служителите, изложени на най-висок риск от разпространение на инфекцията – персонала в Центъра за обслужване на клиенти, деловодствата, Аварийна служба, инкасаторите.  На служителите са раздадени лични предпазни средства – маски, ръкавици, дезинфектанти за ръце. Предвид предстоящото изчерпване на санитарните материали в дружеството е стартирана процедура за доставка на нови количества.

 

В производствените централи на „Топлофикация София“ ЕАД са в наличност термокамери за измерване температурата на работниците от смените. При установяване на болен, той ще бъде отстраняван от работа и ще се предприемат действията, определени от Националния кризисен щаб.

 

С оглед повишаване информираността на персонала по отношение възможните пътища за разпространение на вируса и неговата превенция беше извършен извънреден инструктаж на всички служители за спазване изискванията за безопасност и лична хигиена. На видни места бяха поставени информационни  бюлетини с необходимите указания и препоръки.

 

С оглед предпазване от заразяване и разпространение на коронавируса изпълнителният директор на „Топлофикация София“ЕАД е препоръчал ограничаване на всички масови мероприятия – работни срещи, преговори, клиентски консултации,  като комуникацията следва да се осъществява по електронна поща и телефон. За служителите на дружеството са осигурени необходимите условия за осъществяване на неприсъствена работа по предварително утвърден график. Предвидено е  присъствието на необходимия минимум от служители на място, за да се поддържа дейността на дружеството.

 

С цел предпазване на гражданите от разпространението на вирусна зараза до 13 април 2020 г. ще останат затворени Центровете за обслужване на клиенти, с изключение на Информационния център в Централно управление на „Топлофикация София“ ЕАД (кв. „Борово“, ул. “Ястребец“ 23Б с работно време от 08.30 ч. до 17.00 ч.) Касата в Централно управление е с работно време от 8:30 ч. – 18:00 ч. Помещението на Информационния център се дезинфекцира ежедневно по 4 пъти, като в същото време служителите сменят и личните си предпазни средства.

 

Призоваваме потребителите да посещават Информационния център само при необходимост, като ги съветваме да използват активно дигиталните канали за комуникация inf_r@toplo.bg; info_r@toplo.bg; www.facebook.com/www.toplo.bg , както и информационния телефон  0700 11 111.

 

Дежурното гише „Юрист“ остава затворено до второ нареждане. За връзка с дежурните юрисконсулти клиентите могат да използват  следните мейли:

v.m.ivanova@toplo.bg; r.kozhuharov@toplo.bg - тел. 02/ 903 30 75

t.kirilova@toplo.bg - тел. 02/ 903 30 38

или чрез пощенски и куриерски услуги до адреса на дружеството:

 

Централно управление на „Топлофикация София“ ЕАД

гр. София 1680, кв. „Борово“, ул. “Ястребец“ 23Б

 

„Топлофикация София“ ЕАД благодари на всички свои клиенти, които коректно заплащат сметките си за топлинна енергия и напомня, че програмата „Лоялен клиент“ на дружеството е действаща.  За участие в нея е необходимо да нямате просрочени задължения и да заплатите дължимата сума за съответния месец в 30-дневен срок от датата на издаване на фактурата. Тогава получавате 3% намаление от дължимата месечна сума.

 

Клиентите могат да заплащат сметките за топлинна енергия по следните начини:  

  • онлайн: чрез виртуален пост терминал на сайта на Е-pay.
  • безкасово: разплащателна сметка в банки; платежно нареждане; на банкомат на територията на страната;

За улеснение на клиентите предоставяме следните банкови сметки:

 

Общинска банка АД – SOMBBGSF / BG48SOMB91301011253302

Юробанк България АД BPBIBGSF / BG15BPBI79421088447001

ЦКБ АД CECBBGSF / BG67CECB97901041406400

ПИБ FINVBGSF / BG57FINV91501017116365

БАНКА ДСК – ЕАДSTSABGSF / BG88STSA93000026741115

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – UNCRBGSF / BG58UNCR70001523957684

 

Потребителите могат да плащат сметките си и в касите на партньорите ни Easy pay, Fastpay, „Български пощи“.

 

„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на клиентите за създадените временни неудобства при обслужването, но  опазването здравето и живота  на гражданите и на нашите служители е приоритет в създалата се ситуация и е съобразено с разпоредбите на Националния и Столичния кризисен щаб.