Запознайте се с основните елементи на Вашата нова обща фактурa за прогнозно потребление

 • 1. Aдрес на имота на потребителя
 • 2. Клиентска информация
  .
 • 3. Отчетен период
 • 4.Стойност на потребеното количество топлинна енергия за отчетния период
 • 5. Информация за дължими суми или суми за възстановяване
 • 6. Обща сума за задължения или вземания на потребителя към посочената дата
 • 7. Важна информация
 • 8. Информация за кредитни известия към фактури за отчетния период
 • 9.Начин на плащане