ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.
За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

1. Кратко описание на длъжността: Експертна правна дейност, свързана с процесуално представителство пред съдилища и други юрисдикции, упражняване на контрол за законосъобразност върху търговските и граждански договори и оказване на правна помощ на ръководството и служителите на Дружеството.

2. Структурна единица, в която се намира позицията: отдел „Правно обслужване“ към дирекция „Правна“, ресор „Правна дейност и управление на вземанията“.

3. Функции и задължения на длъжността:
• Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции дела, възложени от главен юрисконсулт, отдел „Правно обслужване и/или ръководител отдел „Правно обслужване” или от директор дирекция „Правна”, свързани с трудови правоотношения, административно-наказателни производства и гражданско-правни спорове.
• Извършва правни действия и изразява становища по висящи съдебни производства, както и по повод тяхното иницииране и приключване.
• Изготвя и/или съгласува становища по прилагане на нормативни актове, отговори по жалби, сигнали, молби и предложения, подадени във връзка с предмета на дейност на Дружеството.
• Подготвя проекти на договори, свързани с дейността на Дружеството, следи за законосъобразното сключване на представените за съгласуване в дирекция „Правна” граждански и търговски договори.
• Участва в работни групи по изготвяне и актуализиране на вътрешни актове на Дружеството.
• При възлагане, дава мнение по законосъобразността на заповеди, като ги парафира, а при несъгласие излага мотивирано становище.
• Следи промените в законодателството, касаещи дейността на Дружеството и периодично информира ръководството за настъпилите промени и тяхното значение за извършваната дейност.
• При възлагане, подпомага и консултира всички отдели и дирекции в Дружеството по възникнали юридически въпроси.


4. Изисквания за длъжността:
• Висше бразование, специалност „Право“.
• Придобита юридическа правоспособност.
• Висока компютърна грамотност: Word, Excel, Internet, работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи.
• Познания за правната уредба на трудовите и осигурителните отношения, гражданското право и гражданския процес, финансово, данъчно, наказателно и административно право, както и в нормативната уредба, свързана с енергетиката.


5. Личностни качества и умения:
• Комуникативност;
• Умение за работа самостоятелно и в екип;
• Аналитичност и прецизност;
• Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;
• Ориентираност към срокове и резултати;
• Лоялност, отговорност и организираност.


6. Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

7. Местоположение на работното място:
• кв. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б – Централно управление.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV, с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2023 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB