„ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ“ В ОТДЕЛ „РЕМОНТНО – ТЕХНИЧЕСКИ“, ТР „СОФИЯ ИЗТОК“

„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

„ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ“ В ОТДЕЛ „РЕМОНТНО – ТЕХНИЧЕСКИ“, ТР „СОФИЯ ИЗТОК“.


Кратко описание на длъжността:

Отговаря за набирането на необходимите ремонтни програми, справки, заявки, доклади, обосновки, графици и други документи, свързани с дейността на отдела, съгласно приложимите законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността на „Топлофикация София“ ЕАД.

Функции и задължения на длъжността:

- Изпълнява дейности по подготовка на документи, касаещи ремонтите програми в ТР „София Изток“;
- Обработва документи и данни в отдела, като осигурява пълна, актуална и достоверна информация, съгласно вътрешните правила за съхранение на документи, спрямо прилежащите нормативни актове;
- Изработва скици, обновява техническата документация в архива;
- Осигурява правилната и навременна подредба в техническия архив на ТР „София Изток“;
- Поддържа регистър с наличната техническа документация;
- Осигурява на служителите в цеховете необходимите чертежи от техническия архив и съблюдава тяхното използване и връщане в безупречен вид;
- Организира процеса по приемане и проверка по форма и съдържание на необходимата техническа и друга документация, и отговаря за правилното оформяне на документите за извършените процеси.

Изисквания за длъжността:
• Средно техническо образование;
• Добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power point, Outlook) Internet;
• Познания по английски език;
• Умение за изготвяне на официална кореспонденция;
• Три години стаж по специалността или пет години общ трудов стаж.

За предимство ще се счита познаването на:
• “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;
• Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи;
• Методи за проектиране на детайли със средна сложност, ЕСКД;
• Конструктивната документация и изисквания към изработваните чертежи.

Личностни качества и умения:
• Отлични писмени и комуникативни умения;
• Умение за работа самостоятелно и в екип;
• Аналитичност и прецизност;
• Ориентираност към срокове и резултати;
• Отговорност и лоялност;
• Умения за работа в динамично променящи се условия.

Ние предлагаме:
• Добри условия на труд и социална политика;
• Дългосрочна заетост.

Местоположение на работното място:
- ТР „София Изток”, ул. „Димитър Пешев“ №6

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 23.11.2022 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB