РЪКОВОДИТЕЛ, СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ/ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:


РЪКОВОДИТЕЛ, СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ/ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЪС САП

Описание на длъжността:

- Разработва и предлага на ръководството на дружеството счетоводната политика и формата на счетоводството, в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, МСС, данъчното и осигурителното законодателство и приложимите разпоредби в Република България.
- Организира счетоводната отчетност на дружеството по структури и дейности, изготвя
годишния финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток и съответните пояснителни бележки.
- Организира и контролира регистрирането на счетоводните операции и изготвянето на
надлежните счетоводни регистри.
- Отговаря за достоверното счетоводно отразяване на резултатите от всички дейности на
дружеството, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, МСС, данъчното и осигурителното законодателство и приложимите разпоредби.
- Осъществява методическо ръководство и координира прилагането на счетоводната
политика, съобразно действащите законодателни разпоредби.
- Анализира резултатите от счетоводните операции и записвания и организира
инвентаризирането на всички разчетни сметки.
- Планира, организира и контролира процеса на годишната инвентаризация на дружеството.
- Осигурява и контролира пълното и вярно отчитане на паричните средства и своевременно
отразява движението им в счетоводните документи.
- Участва в организирането и провеждането на процедури по бракуване на ДМА и стопански
инвентар и изготвя прилежащите към това участие документи.
- Участва в организирането и провеждането на инвентаризацията на ДМА и стопански
инвентар и изготвя прилежащите към това участие документи.
- Контролира поемането на ангажименти и извършването на разходи съгласно Бизнес плана, Инвестиционната и Ремонтната програма на дружеството.
- Ежедневно проверява отчета за извършените касови операции.
- Проверява и подписва банкови и касови документи, счетоводни отчети и др., съгласно
изискванията на Закона за ФУКПС.
- Подпомага дейността на външни контролни органи при назначени проверки, при
регулаторни ревизии и одити, съобразно изисканите срокове.
- Своевременно информира Директор дирекция „Икономическа политика” за открити грешки
в документацията, която обработва и регистрира.
- Организира и контролира съхранението на финансово-счетоводните документи по реда,
предвиден в Закона за Националния Архивен Фонд и съгласно законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността.
- Подписва счетоводни отчети в качеството си на „Съставител”.
- Ползва и изисква служебна информация от останалите структурни единици на дружеството, касаеща изпълнението на преките служебни задължения.

Изисквания за длъжността:
1. Да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование „Магистър“ и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и две години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
б) Друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
2. Умения за работа със SAP.
3. Компютърна грамотност – MS Office, Internet, счетоводен софтуер;
4. Умение за водене на бизнес кореспонденция.

Личностни качества и умения:
- Ръководни и организационни умения;
- Умение за работа самостоятелно и в екип;
- Комуникативност;
- Прецизност и аналитично мислене;
- Инициативност;
- Ориентираност към срокове и резултати;
- Отговорност и организираност.

Ние предлагаме:
- Отлични условия на труд и атмосфера за работа;
- Дългосрочна заетост;
- Добра социална политика.

Местоположение на работното място:
ж.к. Борово, ул. „Ястребец“ № 23 Б

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 30.11.2022 г.

Благодарим Ви за проявения интерес и очакваме Вашите кандидатури!


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB