ОПЕРАТОР, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ

ОПЕРАТОР, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ
Описание на длъжността:

-Осъществява телефонни разговори с небитови длъжници на Дружеството с цел създаване на мотивация у тях за погасяване на задълженията им към Дружеството и отразяване на резултата от обажданията в база данни чрез специализиран софтуер;
-Осъществява връзка по телефона с небитови длъжници на Дружеството с цел да се разберат причините за просрочие на плащанията, да се предостави информация и уговорят сроковете и размера на плащанията, които ще направи клиентът, за да погаси задълженията си;
-Извършва последващи обаждания към длъжника с цел напомняне предишни уговорки и следене развитието на случая;
-Работи със специализиран софтуер, съгласно изискванията на Методиката за събиране на вземанията, като администрира получената информация в базата данни и поставя съответен екшън код за резултата от разговора;
-Избира правилния подход към всеки клиент, в зависимост от причината за забавянето на плащането, спазва при разговор етичните норми за водене на диалог с длъжниците, внимателно ги изслушва и се стреми да запази престижа на Дружеството;
-Стреми се да уговори възможно най-краткия срок за погасяване на задълженията на длъжника;
-По време на работа се стреми средният процент събираемост да не е по-нисък от възложения му таргет;
-При необходимост изпълнява задълженията на „Оператор, битови клиенти“;
-Осем часов работен ден.

Местоположение на работното място:
-гр. София, бул. „История Славянобългарска“ № 6;

Изисквания за длъжността:
-Средно образование.

Да познава:
-Закон за енергетиката;
-Закон за измерванията;
-Наредба за топлоснабдяването;
-Наредба за образуването и прилагането на цените и тарифите на топлинната енергия.

Трудов опит:
-Минимум една година опит на сходна длъжност.

Допълнителни изисквания:
-Компютърна грамотност;
-Работа със SAP.

Личностни изисквания:
-Отлични комуникативни умения и ясна дикция;
-Емоционална стабилност;
-Проактивност и гъвкавост;
-Добра писмена и речева култура на български език;
-Умения за убеждаване и водене на преговори;
-Отговорност и самодисциплина.


Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи до 03.03.2023 г. вкл.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB