ОПЕРАТОР, МРЕЖОВА ТОПЛОФИКАЦИОННА СТАНЦИЯ В ЦЕХ "ТУРБИНЕН" КЪМ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"


„Топлофикация София” ЕАД, е най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания.

ОПЕРАТОР, МРЕЖОВА ТОПЛОФИКАЦИОННА СТАНЦИЯ

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
Експлоатационно обслужване на съоръженията в мрежовата топлофикационна станция.

Трудови задължения:
- Следи за нормалната и безаварийната работа на поверените му съоръжения, като наблюдава показанията на контролно-измервателните прибори, записва ги в сведението и за всички отклонения от нормалните величини уведомява началника на смяната.
- Извършва пускане, спиране, превключване и други манипулации на съоръженията.
- Отстранява малки пропуски и повреди с разрешение на началника на смяната, като съблюдава изискванията на Наредба за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи и Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
- Води оперативната документация, като отразява по часове всички извършени по време на смяната превключвания и други манипулации, записва показанията на търговските прибори при приемане на смяната, наблюдава нормалната им работа и при забелязване на нередности уведомява началник смяната и ръководител обособено производство.
- Изразходва икономично смазочните материали и не допуска загуби на масла и други материали.
- По разпореждане на началник цеха и неговите заместници и със знанието на началник смяната участва в ремонта на съоръженията, през което време се освобождава от дежурство.

Изисквания за длъжността:
- Средно-специално образование;
- Умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office, Windows с ползване на Интернет;
- Опит на подобна длъжност ще се счита за предимство.

Личностни качества и умения:
- Да проявява коректност в работата и в отношенията.
- Да има инициативност и творчески подход.
- Да проявява комуникативност в отношенията с персонала и с други работници и служители.
- Да има висока дисциплинираност и отговорност за работа.
- Да проявява бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности.
- Да проявява стремеж и умения за повишаване на образованието и професионалната квалификация.
- Отговорен, прецизен, с аналитично мислене, дисциплиниран, ориентиран към сроковете и крайния резултат, лоялен.
- Умение за работа самостоятелно и в екип

Място на работа:
ТР „София Изток“ - ул. „Димитър Пешев“ № 6

Ние предлагаме:
- Дългосрочна заетост;
- Силна социална политика.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 22.12.2022 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB