ОПЕРАТОР, ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО В ЦЕХ КОТЕЛЕН НА ТР СОФИЯ ИЗТОК

Експлоатационно обслужване на мазутно стопанство.

-Следи и контролира нивото и температурата на мазута в резервоарите и поддържа нормални параметри на подавания към котлите мазут;
-Следи и контролира навременното и пълно разтоварване на пристигащите мазутни цистерни и води точно необходимата за това отчетност;
-Проверява и уточнява с гаровите служители движението на мазутните цистерни и се подготвя за тяхното приемане и предаване;
-Участва при спиране, пускане и превключване на съоръженията;
-Системно обхожда и контролира работата на работещите разтоварващи мазутни помпи, мазутни помпи НН, дренажни и кондензни помпи, дренажните, продухващи и подгряващи устройства и арматура към тях, като за всички забелязани нередности и дефекти уведомява н-к смяната;
-Грижи се и поддържа чистота на зачислените му съоръжения; не допуска задръстени и непочистени филтри, непочистен разлят мазут, непочистено и неподредено разтоварище;
-участва в ремонта на съоръженията, през което време се освобождава от дежурство;
-При необходимост товари мазут на автоцистерни и води необходимата документация;
-12 часови работни смени по определен график.

Местоположение на работното място:
-гр. София, ул. „Димитър Пешев“ № 6, ТЕЦ СОФИЯ ИЗТОК


Изисквания за длъжността:
- Средно техническо образование.

Трудов опит:
- 1 г. стаж по специалността.

Допълнителни умения:
- Умения за работа с компютър;
- Да познава НТЕЕЦМ (разделите, обхващащи горивното стопанство); устройството и експлоатационните особености на разтоварващите мазутни помпи, мазутни помпи НН, мазутните резервоари, мазутопроводи, паропроводи и арматурата по тях; правилата и особеностите по разтоварване на мазутните цистерни, пускане, спиране и експлоатация на мазутните помпи;
-Да има III квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;

Личностни изисквания:
- Коректност в работата и в отношенията, лоялност, съобразителност;
- Комуникативност, умение за работа в екип;
- Дисциплинираност и отговорност за работа, сръчност, отговорност, прецизност;
- Бързи и адекватни реакции в различни ситуации;
- Стремеж към повишаване на образованието и професионалната квалификация;

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB