Монтьор, топлофикационни съоръжения - І-ва магистрала, ТР „Люлин“


„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото Дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

Монтьор, топлофикационни съоръжения - І-ва магистрала, ТР „Люлин“


Описание на длъжността:
❖ Поддържа и ремонтира поверените му съоръжения в абонатните станции (АС) и топлопреносната мрежа (ТПМ);
❖ Извършва периодичен обход на топлопреносната мрежа и АС за установяване на състоянието им;
❖ Извършва изолиране и пускане на АС и участъци от топлопреносната мрежа при ремонти, аварии и въвеждане в експлоатация на нови участъци;
❖ Извършва подмяна в АС на части, агрегати, както и цялостна подмяна - разглобяване, почистване, ремонт на отделни възли и детайли, ремонт и монтаж на арматура, боядисване и маркиране на съоръженията, почистване на камери, тунели и абонатни станции;
❖ Осъществява контрол и работа с контролно-измервателните уреди в абонатната станция и топлопреносната мрежа;
❖ Води документация по отчитането на измервателните уреди;
❖ Участва в подмяната на тръби, компенсатори и други съоръжения по топлопреносната мрежа;
❖ Следи за точното отчитане на работните дни на АС;
❖ Оказва съдействие при настройка на ВОИ, топловодни инсталации и съоръженията в АС;
❖ Оказва контрол по качеството на работата при новоизграждащи се мрежи, АС и реконструкции на същите;
❖ Извършва работи с преносими електрически и хидравлични инструменти.

Местоположение на работното място:
❖ ул. „Владимир Зографов“ № 90

Изисквания за длъжността:
❖ Средно техническо образование.

Личностни качества и умения:
❖ Висока дисциплинираност и отговорност за работа;
❖ Умение за работа в екип;
❖ Ориентация към срокове и резултати;
❖ Бърза и адекватна реакция в различни ситуации;
❖ Умение за работа с ръчни електрически инструменти.

Ние предлагаме:
❖ Добри условия на труд и атмосфера за работа.
❖ Възможност за професионално развитие и квалификация.
❖ Дългосрочна заетост.
❖ Добра социална политика.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB