ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ (по заместване) , ТР СОФИЯ„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Кратко описание на длъжността:
Подготвя, организира и контролира изграждането, реконструкцията, разширението и модернизацията на обекти на територията на ТР „София“.

Структурна единица, в която се намира позицията:
- звено „Инвеститорски контрол, ТР „София“.

Функции и задължения на длъжността:
- Извършва предварителна оценка за пригодността на предлаганите обекти, ориентировъчната стойност на проектиране, ремонтни дейности и строителство;
- Подготвя задания за проектиране и технически спецификации;
- Участва и съгласува процедури за получаване на виза за проектиране, всички необходими
разрешения от компетентните органи и регионалните експлоатационни дружества – ВиК,
електро, газ;
- Подготвя всички необходими документи и изисквания за провеждане на конкурси/търгове за
проектиране, ремонтни дейности и строителство;
- Контролира спазването на всички технически, нормативни и вътрешни изисквания при
проектирането и изграждането на обектите;
- Оказва съдействие за подготовка и сключване на договори;
- Контролира качественото и срочно изпълнение на договорените монтажни, строителни и
ремонтни работи;
- Участва в работата на комисии за приемане на обектите и въвеждането им в експлоатация;
- Контролира получаването на разрешение за ползване в съответствие с разпоредбите на ЗУТ
за приемане и разрешаване ползването на строежите в Република България;
- Проверява всички необходими документи за отчитане и разплащане, и създава необходимата
отчетна и архивна документация;
- Изготвя справки и отчети, свързани с дейността на Дружеството.

Изисквания за длъжността:
- Висше техническо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
висше техническо, с образователно-квалификационна степен „бакалавър ”, или еквивалентна, в една от следните области на висше образование: „Технически науки“ с професионално направление „Енергетика“ или „Машинно инженерство“ или „Електротехника, електроника и автоматика“ или „Архитектура, строителство и геодезия“

- Компютърна грамотност - Word, Excel, Internet; работа с програмни продукти, свързани със
спецификата на дейността;
- Трудов стаж:
- над 5 г. стаж по специалността;
- над 5 г. общ трудов стаж.

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Закон за устройство на територията;
- Задълбочени познания в нормативната уредба, свързана с енергетиката.
- Кодекс на труда;
- Нормативните актове по прилагането на ЗУТ;
- ЗОП и Правилник за прилагане на ЗОП;
- Нормативни актове в областта на инвестиционния процес;
- Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- Нормативните и административните актове и документите, касаещи дейността на
Дружеството;

Личностни качества и умения:
 Отлични писмени и комуникативни умения;
 Умение за работа самостоятелно и в екип;
 Аналитичност и прецизност;
 Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;
 Ориентираност към срокове и резултати;
 Отговорност и лоялност;
 Умения за работа в динамично променящи се условия;

Ние предлагаме:
 Добри условия на труд.
 Добра социална политика.

Местоположение на работното място:
- гр. София; ул. История славянобългарска № 6

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB