ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ В ОТДЕЛ „РЕМОНТНО - ТЕХНИЧЕСКИ“ ТР „СОФИЯ ИЗТОК“

ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ В ОТДЕЛ „РЕМОНТНО - ТЕХНИЧЕСКИ“ ТР „СОФИЯ ИЗТОК“

„Топлофикация София” ЕАД, най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания на длъжност:

ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ОТДЕЛ „РЕМОНТНО - ТЕХНИЧЕСКИ“ – ТР „СОФИЯ ИЗТОК“

Кратко описание на длъжността:

Организира изграждането, реконструкцията, разширението и модернизацията на обектите от ремонтната и инвестиционна програми. Участва в дейността по изготвянето на проектопрограми и проектопредложения за реконструкция, модернизация или подмяна на съществуващите основни и спомагателни съоръжения в топлоизточника.
Структурна единица, в която се намира позицията:
- Отдел „Ремонтно - технически“, ресор „Производство на топлинна и електрическа енергия“- ТР „София Изток“.

Функции и задължения на длъжността:

1. Следи за спазването на проектната документация от страна на изпълнителите и за точното извършване на ремонтните и строително-монтажните работи.
2. Участва в планирането на количествата материали, необходими за изпълнение на обектите.
3. Организира, съгласува и участва в изготвянето на документацията за обществените поръчки на обекти за реконструкция и модернизация на енергийните съоръжения, проектиране, рехабилитация, реконструкция, ново строителство, доставки, услуги, съгласно изискванията на ЗОП и в приемателни комисии за обекти.
4. Организира и пряко участва в дейността по сключване на договори с организациите.
5. Контролира заплащането на извършените ремонтни и строително-монтажни дейности.
6. Извършва необходимата дейност по оформяне на документацията относно предаването и въвеждането в експлоатация на завършените ремонтни и строително-монтажни работи.
7. Участва в съставянето на технически задания за реконструкция и модернизация, както и в съгласуване на техническите им параметри с отговорните длъжностни лица в топло източника.
8. Участва в изготвянето на становища по проектни разработки, технически спецификации, технико-икономически предложения, оферти за доставка на машини, съоръжения и материали при осъществяването на реконструкция, модернизация или подмяна на съществуващите съоръжения в топло източника.
9. Участва в технически съвети при утвърждаването и приемането на проекти, концепции, технико-икономически обосновки и технически задания за реконструкция и модернизация.
10. Осигурява съхранение в техническия архив на техническа документация, свързана с изпълнението на реконструкции и модернизации.
11. Участва при приемането на извършени реконструкции и модернизации и подмени на съоръжения в топлоизточника.

Изисквания за длъжността:

- Висше техническо образование;
- Минимум 3 години професионален опит в отрасъл енергетика.

Личностни качества и умения:

- Отлични писмени и комуникативни умения;
- Умение за работа самостоятелно и в екип;
- Аналитичност и прецизност;
- Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;
- Ориентираност към срокове и резултати;
- Отговорност и лоялност;
- Умения за работа в динамично променящи се условия.

Ние предлагаме:

- Добри условия на труд.
- Добра социална политика.

Местоположение на работното място:
- гр. София; ТЕЦ „София Изток“ - кв. Дружба , ул. Димитър Пешев № 6

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 22.12.2022 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB