ЗАМ. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ, ЗВЕНО „ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛНА СРЕДА“

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града. Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората. Ако желаете да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

ЗАМ. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ, ЗВЕНО „ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛНА СРЕДА“

Кратко описание на длъжността: Подпомага главния счетоводител в дейността по планиране, организиране и контролиране на цялостната финансово-счетоводна дейност, осигурява актуално и вярно отчитане на паричните средства, стоково-материалните ценности и основни средства, осигуряване на вярна и актуална счетоводна отчетност на основата на първичната документация, в съответствие със законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността и го замества при отсъствие. Ръководи, организира, регистрира и контролира всички дейности в звено „Общо счетоводство и контролна среда“.

Структурна единица, в която се намира позицията: звено „Общо счетоводство и контролна среда“, отдел „Счетоводен“, дирекция „Икономическа политика“ към ресор „Икономическа дейност“, Централно управление.

Функции и задължения на длъжността:
Участва в процеса по разработване на счетоводната политика и формата на счетоводството в дружеството, в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството, МСС, данъчното и осигурителното законодателство и приложимите разпоредби в Република България.
• Подпомага главния счетоводител в организирането на счетоводната отчетност на дружеството по структури и дейности, участва в изготвянето на междинни и годишни финансови отчети.
• Организира и контролира съвместно с главния счетоводител регистрирането на счетоводните операции и изготвянето на надлежните счетоводни регистри.
• Отговаря за достоверното счетоводно отразяване на резултатите от всички дейности на дружеството, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, МСС, данъчното и осигурителното законодателство и приложимите разпоредби.
• Подпомага главния счетоводител при осъществяване методическо ръководство и прилагането на счетоводната политика, съобразно действащите законодателни разпоредби, фирмени правила и процедури.
• Анализира резултатите от счетоводните операции и записвания и подпомага главния счетоводител при инвентаризирането на балансови сметки.
• Участва в процеса по планиране, организиране и контрол на годишната инвентаризация на активи и пасиви на дружеството.
• Осигурява и контролира пълното и вярно отчитане на паричните средства и своевременно отразява движението им в счетоводните документи.
• Участва в организирането и провеждането на процедури по бракуване и инвентаризация на ДМА и стопански инвентар и подпомага главния счетоводител при изготвяне на прилежащите към това участие документи.
• Контролира поемането на ангажименти и извършването на разходи съгласно Бизнес плана, Инвестиционната и Ремонтната програма на дружеството.
• Проверява и подписва банкови и касови документи, счетоводни отчети и др., съгласно изискванията на Закона за ФУКПС и вътрешните правила и политики.
• Подпомага дейността на външни контролни органи при назначени проверки, при регулаторни ревизии и одити, съобразно изисканите срокове.
• Своевременно информира Главния счетоводител и Директор дирекция „Икономическа политика” за открити грешки в документацията, която се обработва и регистрира.
• Организира и контролира съхранението на финансово-счетоводните документи по реда, предвиден в Закона за Националния Архивен Фонд и съгласно законодателните и нормативни разпоредби, касаещи дейността.
• Подписва счетоводни отчети в качеството си на „Съставител”.
• Ръководи, организира и контролира дейностите, изпълнявани в звено „Общо счетоводство и контролна среда“
• Разработва и дава предложения за подобрения на вътрешни правила и политики, свързани с дейностите, изпълнявани в звеното и отдела.
• Разработва работни процедури и инструкции, дава методологически указания и обучава служителите в звеното за изпълнение на преките им задължения.
• Ползва и изисква служебна информация от останалите структурни единици на дружеството, касаеща изпълнението на преките служебни задължения.
• Изпълнява и други задачи от обхвата на дейност на дирекция „Икономическа политика”, съобразно нивото си на компетентност.

Изисквания за длъжността:
• Висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен „Магистър”.
• Професионален опит, съобразно изискванията на Закона за счетоводството за съставител на финансови отчети и минимум три години счетоводен опит.
• Висока компютърна грамотност – MS Office, Internet и счетоводен софтуер.
• Умения за работа с ERP система - SAP.
• Отлични умения за водене на бизнес кореспонденция.

Личностни качества и умения:
• Ръководни и организационни умения.
• Умение за работа самостоятелно и в екип.
• Комуникативност.
• Прецизност и аналитично мислене.
• Инициативност.
• Ориентираност към срокове и резултати.
• Отговорност и организираност.
• Лоялност и честност.

Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

Местоположение на работното място и работно време:

• ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б – Централно управление.

• Осем-часов работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.


Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV и мотивационно писмо, с посочени актуални данни за обратна връзка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Краен срок за подаване на документи: 20.12.2023 г.

„Топлофикация София“ ЕАД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Топлофикация София“ ЕАД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Топлофикация София“ ЕАД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Топлофикация София“ ЕАД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

Благодарим Ви за проявения интерес и очакваме Вашите кандидатури!


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB